Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης (22/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 22/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 1η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

1.Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2024.

2.Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2024.

3.Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ»

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου για τα έτη 2024-2025-2026»

5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση της προμήθειας αρτοποιήματος (ψωμί) για τις ανάγκες της Δομής του Συσσιτίου του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016.

6. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο και συγκεκριμένα ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας) που θα παρασκευάζει αποκλειστικά και μόνο τα είδη (φαγητά και ποτά) που προβλέπει ο Υγειονομικός Κώδικας εντός του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης.

8.Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Ρεθύμνης, κατά την περίοδο 2024 – 2025.

9. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

10. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Δημοτικής οδού Αγ. Ιωάννου – Μεγάλο Μετόχι – Μικρό Μετόχι».

12. Ανάκληση της 186/2024 Απόφασης της Δ.Ε. και επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)».

13. Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0757Α/2024 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

14.Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0639Α/2024 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

15. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης

16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2022»

17. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτων.

18. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής από τον Δήμο Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

19.Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο TAHITI «Tourism Management for Enhancing Sustainability

20. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς τμήματος ακινήτου στην κτηματική περιφέρεια Γάλλου, για την συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δέντρων που φύονται επί της δημοτικής οδού στην Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου.

22. Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ της αρ. 7584/03-03-2023 «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - ΚΔΑΠ) και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου»-ΤΜΗΜΑ 7 : «Είδη Αρτοπωλείου».

23. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26649/2022 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου –αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης των Δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ-ΚΔΑΠ) και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου για το Τμήμα 8 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου».

24. Λήψη απόφαση έγκρισης πρακτικού IV της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», την ακύρωση της υπ’αρ. 134/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 29/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και κατακύρωση του ανωτέρω έργου σε οριστικό ανάδοχο.

25. Ανάκληση της με αρ. 15/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)