Επαναληπτική Ανακοίνωση - για σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου

Ανακοινώση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΟΧ 5/2023

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315).

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 01-09-2023 έως 11-09-2023.

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2023-2024 - 30/08/23

 

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2023-2024 

Ενστάσεις εντός δυο εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.

Αποτελέσματα ανακοινωσης 27286/19-7-2023 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Αποτελέσματα ανακοινωσης 27286/19-7-2023 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομίσθιας απασχόλησης με τη μορφή αντιτίμου για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων (6/2023)

H "ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπίκης Αυτοδιοίκησης" ανακοινώνει την ανάρτηση του οριτστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ. αρ. πρωτ. 154/07-08-2023.

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων

H "ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπίκης Αυτοδιοίκησης" ανακοινώνει την ανάρτηση του οριτστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ. αρ. πρωτ. 153/07-08-2023.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ - ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΔΟΧ 6/2023)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ - ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΔΟΧ 6/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΔΟΧ 5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΔΟΧ 4/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΔΟΧ 4/2023 ενός (1) ατόμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΙΔΟΧ 02/2023 για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης για την συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2022-2023».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΙΔΟΧ 01/2023 για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πέντε (5) ατόμων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πέντε (5) ατόμων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης για την συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023».

01 Οκτωβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)