13/03/20, Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

13/03/20, Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

 

 

20/12/19, Ακύρωση Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019

Η υπ’ αριθμ.πρωτ.25903/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ω7Θ9Ω1Ψ-9Κ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα επανέλθει προσεχώς εις το ορθόν μόλις ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

31 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)