ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΓΙΩΡΓΗ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» - Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο Δήμου, λεκάνης απορροής Περιφέρειας

                                                                                           (Ρόδος, 9/9/2011)

 Κυρίες και Κύριοι

 

Η έναρξη της εφαρμογής του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») συνέπεσε με τις δυσμενείς δημοσιονομικά συνθήκες που διανύει η χώρα μας, με αποτέλεσμα οι Δ.Ε.Υ.Α. να έχουν να αντιμετωπίσουν οικονομικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, δημιούργησε προβληματισμούς, στις νέες δημοτικές αρχές, βασισμένους κυρίως σε οικονομικούς λόγους, όσον αφορά στη διατήρηση των Δ.Ε.Υ.Α. ως φορέων διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, χωρίς να ληφθούν υπόψη ποιοτικά κριτήρια και να γίνει αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. με ποιοτικούς δείκτες.  

  Τελικώς, ελάχιστες Δ.Ε.Υ.Α. που από την σύστασή τους ήταν προβληματικές και μη βιώσιμες διαλύθηκαν.     

 Ενίσχυση των Δ.Ε.ΥΑ. και αποδυνάμωση των επιχειρημάτων των δημοτικών αρχών για λύση των Δ.Ε.Υ.Α. και μεταφορά των υπηρεσιών τους στον αντίστοιχο Δήμο:

n      Με τον ν. 4002/2011 με τον οποίο καταργήθηκε η απαλλαγή των Δήμων από το Φ.Π.Α. για την ύδρευση – αποχέτευση στις περιπτώσεις που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α.

n      Με την προσπάθεια από το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. μείωσης ή και εξάλειψης της συμμετοχής των Δ.Ε.Υ.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους.

 

n      Με το έργο και τη συμβολή των Δ.Ε.Υ.Α. στην ανάπτυξη του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης.

n      Με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο «Καλλικράτης» για ενδυνάμωση και εξυγίανση των Δ.Ε.Υ.Α.

n      Με την εγκατάλειψη πρακτικών που οδήγησαν κάποιες Δ.Ε.Υ.Α. σε κακή οικονομική κατάσταση όπως το υψηλό λειτουργικό κόστος, η μη τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας, η ύπαρξη πολιτικών σκοπιμοτήτων κ.α.  

Το έργο και η συμβολή των Δ.Ε.Υ.Α. στην ανάπτυξη του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης

Στις αρχές της δεκαετίας ‘80 ο τομέας ύδρευσης - αποχέτευσης :

Παρουσίαζε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι υπηρεσίες παρέχονταν από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.

 

Αποτέλεσμα:

Παροχή κινήτρων από την πολιτεία στους Δήμους με τον ν. 1069/80 για την ίδρυση αυτοτελών και ευέλικτων δημοτικών επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Υ.Α. με αποκλειστικό αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 

Ν. 1069/80, το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α.

 

Οι τρείς αρχικές βασικές υποχρεώσεις των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τον ν. 1069/80:

 Η εξασφάλιση πόσιμου νερού επαρκούς ποσότητας και άριστης ποιότητας.

 Καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου νερού προκειμένου να τό απορρίψουν σε κάποιον αποδέκτη.

Διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του αστικού ιστού. 

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α. με τροποποιήσεις του ιδρυτικού του ν. 1069/80 μπορούν να επεκτείνουν  το αντικείμενό τους σε:

      Άρδευση.

      Τηλεθέρμανση.

      Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

      Φυσικό αέριο.

      Εμφιάλωση και εμπορία νερού.

 

Στην πρώτη 20ετία μετά την ψήφιση του ν. 1069/80 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν μεγάλες και μεσαίου μεγέθους Δ.Ε.Υ.Α.

 

 Με την εφαρμογή του «Καποδίστρια» (τέλη δεκαετίας ‘90), έγινε αθρόα σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς αντικειμενικά κριτήρια βιωσιμότητας με αποτέλεσμα την δημιουργία προβληματικών Δ.Ε.Υ.Α. που υπολειτουργούσαν.

 

Η αριθμητική εξέλιξη των Δ.Ε.Υ.Α.

Το 2010, δώδεκα χρόνια μετά την εφαρμογή του «Καποδίστρια», λειτουργούσαν 227 Δ.Ε.Υ.Α. που εξυπηρετούσαν πληθυσμό 4.300.000 κατοίκων.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μειώθηκαν σε 136 με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 5.200.000 κατοίκους.

Σήμερα σύμφωνα με τον ν. 1069/80 πρέπει να συσταθούν άλλες 52 Δ.Ε.Υ.Α. από Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

 

Το έργο των Δ.Ε.Υ.Α. στα 30 χρόνια λειτουργίας τους

Οι Δ.Ε.Υ.Α. προέβησαν σε επενδύσεις 8.5 δις περίπου συμβάλλοντας:

Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στην περιφέρεια.

Στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην προστασία της δημόσιας υγείας

Στην τόνωση των τοπικών κοινωνιών μέσω τις αύξησης της απασχόλησης.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. προσφέρουν εργασία σε 6.500 περίπου εργαζόμενους, δηλαδή  1 εργαζόμενος ανά 660 δημότες

Ενισχύουν σε ετήσια βάση τις τοπικές κοινωνίες με τουλάχιστον 500 εκ. €.

Συνεισφέρουν ετησίως στο κράτος:

α) σε ασφαλιστικές εισφορές με ποσό που   ξεπερνά τα 50 εκ. € και

β) σε Φ.Π.Α. και φόρους με ποσό που ξεπερνά τα 120 εκ. € ετησίως.

 

Τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α.

Ο μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης που  διαθέτουν οι Δ.Ε.Υ.Α. στην κατασκευή έργων υποδομής.

 Η συγκέντρωση τεχνογνωσίας που αφορά τόσο στην κατασκευή των έργων τους όσο και στην λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και την παροχή υπηρεσιών στους δημότες.

Η ευελιξία των Δ.Ε.Υ.Α. σε σχέση με τους Ο.Τ.Α.

Η υψηλή ικανότητά τους στην παραγωγή έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων.

Η θεσμική τους δυνατότητα να διευρύνουν το αντικείμενό τους σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

 

Προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι χωρίς Δ.Ε.Υ.Α

 

Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου αποτελεί μια υποβαθμισμένη και πολλές φορές  αναποτελεσματική  υπηρεσία.

Δίκτυα που είναι ταυτόχρονα ύδρευσης και    άρδευσης, χωρίς να προορίζονται εξαρχής για τον σκοπό αυτό και χωρίς να γίνεται η απαιτούμενη υδρογεωλογική μελέτη. Αποτέλεσμα, η προβληματική και μη ομαλή υδροδότηση των οικισμών.

Κακή κατάσταση αντλιοστασίων -  δεξαμενών, με σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Ελλιπές και μη εξειδικευμένο  προσωπικό των Δήμων στον τομέα ύδρευσης.

Χαλασμένα και μη προσβάσιμα υδρόμετρα.

Έργα βιολογικών καθαρισμών που διαχειρίζονται Δήμοι, συνήθως λειτουργούν με πολλά προβλήματα. Πολλά έργα από αυτά έχουν εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα την σπατάλη επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ. 

Αντιθέτως, στην ύπαρξη των Δ.Ε.Υ.Α. οφείλεται:


 Η ολοκλήρωση και η λειτουργία πολλών έργων αποχέτευσης.

 

 Η ολοκλήρωση και η λειτουργία σε   ικανοποιητικό βαθμό, όλων σχεδόν των έργων Βιολογικών Καθαρισμών για πάνω από 5.000 κατοίκους.

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α. :

Συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη ασθενειών παρέχοντας άφθονο και υγιεινό νερό στους καταναλωτές.

Παρακολουθούν και ελέγχουν την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διαθέτουν εργαστήρια και εξειδικευμένο προσωπικό για τον σκοπό αυτό.

Εφαρμόζουν πλήρως την εθνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ε.Ε. για το πόσιμο νερό.

 

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας οι Δ.Ε.Υ.Α.:

 

Προβαίνουν σε εκτεταμένη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης ώστε να μειώσουν σημαντικά τις διαρροές.

Χρησιμοποιούν όλες τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων.

Τα τελευταία χρόνια οργανώνουν ευρείες ενημερωτικές καμπάνιες για την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού ώστε να γίνει πλέον συνείδηση ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος «εν ανεπαρκεία».

Τα οικονομικά μέσα που διατέθηκαν στις Δ.Ε.Υ.Α. :

 

α)   Δωρεάν επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών για μελέτες και κατασκευές των έργων τους.

 

β) Για την κάλυψη του υπόλοιπου 65% των δαπανών που αποτελεί ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. (δλδ. των δημοτών) ο ν. 1069/80 θεσπίζει:

 

 Τη δυνατότητα δανεισμού των Δ.Ε.Υ.Α. από το Τ.Π. & Δ. κι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω Π.Δ.Ε.

Ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται για μία δεκαετία που στη συνέχεια έγινε για μία εικοσαετία.

 Επιχορήγηση υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 2065/92. 

 

Τα οικονομικά μέσα που διατέθηκαν στις Δ.Ε.Υ.Α. κρίνονται ανεπαρκή διότι:

 

Τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης είναι υψηλού κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας λόγω του μεγέθους τους και των απαιτήσεών τους σε υψηλή τεχνολογία και δεν είναι έργα άμεσης απόδοσης.

Το χρηματοδοτικό καθεστώς των έργων των Δ.Ε.Υ.Α. κρίνεται ως δυσμενές και άδικο σε σχέση με την Αθήνα και Θεσσαλονίκη που μέχρι την μετοχοποίηση των εταιρειών τους χρηματοδοτούνταν 100% για την κατασκευή των έργων τους χωρίς να καταβάλουν ίδια συμμετοχή.

 

Οι προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. μετά τον «Καλλικράτη»

 

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη»:

Οι Δ.Ε.Υ.Α. προχώρησαν σε συγχωνεύσεις ώστε η συντριπτική πλειοψηφία τους να αντιστοιχεί σε ΟΤΑ με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων. Έτσι, απέκτησαν ισχυρότερα εχέγγυα βιωσιμότητας, ενώ όπου δεν υπάρχει Δ.Ε.Υ.Α. δημιουργούνται προϋποθέσεις ίδρυσης βιώσιμης Δ.Ε.Υ.Α.  

Οι μεσαίες και μεγάλες Δ.Ε.Υ.Α. που ανέλαβαν μικρές Δ.Ε.Υ.Α. ή θα αναλάβουν άλλους Δήμους χωρίς Δ.Ε.Υ.Α., θα ενδυναμωθούν και παρά τους κλυδωνισμούς που θα αντιμετωπίσουν στην αρχή, έχουν βάσιμες προοπτικές για ισορροπία και ανάπτυξη.

 

Αυξήθηκε ο αριθμός των μεγάλων και μεσαίων Δ.Ε.Υ.Α., ενώ μειώθηκε ο αριθμός των μικρών Δ.Ε.Υ.Α. Από τις 116 Δ.Ε.Υ.Α. οι 55 εξυπηρετούν πληθυσμό κάτω από 30.000 κατοίκους, οι 29 πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους, οι 20 πληθυσμό από 50.000 έως 80.000 κατοίκους και οι 11 πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους.

 

 Η διεύρυνση των Διοικητικών ορίων των Δ.Ε.Υ.Α. αρχικά θα δημιουργήσει κυρίως προβλήματα οργανωτικής  φύσης, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να επεκτείνουν τη χωρική τους αρμοδιότητα σε περιοχές με μεγάλη γεωγραφική έκταση, χωρίς υποδομές, ενώ μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει οφέλη και οικονομίες κλίμακας.

 

Η ανάπτυξη νέου οργανογράμματος θα δημιουργήσει πρόβλημα έως ότου αυτό αφομοιωθεί από το προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί πλέον με νέα δεδομένα.

 

Η διεύρυνση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α., ενώ η νέα διευρυμένη Δ.Ε.Υ.Α. θα αναλάβει να κατασκευάσει νέα έργα και να συντηρήσει τα υπάρχοντα με ελλιπές, σε πολλές περιπτώσεις προσωπικό.

 

Είναι αμφίβολο αν η κάθε Δ.Ε.Υ.Α. θα μπορέσει να τιμολογήσει σύμφωνα με τον ν. 1069/80.

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να προβούν σε ανάκτηση του κόστους του νερού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΕ και του ν. 3199/2003.

 

Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται με την εφαρμογή του «Καλλικράτη»

 

Οι μικρές προβληματικές Δ.Ε.Υ.Α. ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερες.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. θα ενδυναμωθούν και θα ενισχυθούν με την αύξηση των εσόδων τους, αφού θα διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.

Η ενδυνάμωσή τους, δίνει στις Δ.Ε.Υ.Α. τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εξειδίκευση, αλλά και διεύρυνση του αντικειμένου τους και σε άλλους τομείς, πχ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Λήψη απαραίτητων μέτρων από τις Δ.Ε.Υ.Α. για την ομαλή προσαρμογή τους στην νέα κατάσταση

 

Μείωση κόστους λειτουργίας.

Αναδιάρθρωση της δομής των επιχειρήσεων.

Περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Εφαρμογή του ν. 1069/80,κυρίως όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική και το ειδικό τέλος 80%.

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αλλαγή του «θεσμικού περιβάλλοντος» μέσα στο οποίο λειτουργούν και θα κληθούν να λειτουργήσουν οι Δ.Ε.Υ.Α. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση στις Δ.Ε.Υ.Α. 8 μήνες  μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη»

 

Ολοκληρώθηκαν οι συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α.

Ο προληπτικός, κατασταλτικός και προσυμβατικός έλεγχος των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνάντησε εμπόδια με αποτέλεσμα την αναστολή του τον Φεβρουάριο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προέβλεπε ο «Καλλικράτης».

Η έναρξη του ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, δημιούργησε  προβλήματα σε κάποιες Δ.Ε.Υ.Α., όπως :

α) Οι κατά τόπους Επίτροποι δεν γνωρίζουν επαρκώς το νομικό καθεστώς των Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και τη φύση και το αντικείμενό τους.

 

β) Οι κατά τόπους Επίτροποι απαιτούν από τις επιχειρήσεις την εφαρμογή    

     νομοθεσίας στην οποία δεν υπάγονται.

γ) Αρκετοί Επίτροποι θεωρούν ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να εφαρμόζουν για τις  

     προμήθειές τους τον ΕΚΠΟΤΑ και όχι το Π.Δ. 28/80 όπως θεωρούν η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

     και το Υπουργείο Εσωτερικών.

δ) Υπήρξαν περιπτώσεις όπου Επίτροποι εκτός από τον έλεγχο νομιμότητας υπεισέρχονταν και στην 

    ουσία των ελεγχόμενων πράξεων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» δημιούργησε στις Δ.Ε.Υ.Α. προβλήματα γραφειοκρατίας. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον περιορισμό των αναρτητέων πράξεων.

 

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζήτησε από την Πολιτεία: 

 

Να επιλυθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλήματα που δημιούργησε η εφαρμογή του «Καλλικράτη» στις Δ.Ε.Υ.Α.

Νέα αναστολή του ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο κι επανεξέταση του συστήματος ελέγχου.

Αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των Δ.Ε.Υ.Α.

Υποχρεωτικότητα της διεύρυνσης των Δ.Ε.Υ.Α.

Μείωση της ίδιας συμμετοχής των Δ.Ε.Υ.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους.

Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α ώστε να αποσαφηνισθεί η φύση τους και να ενισχυθεί η ευελιξία τους.

 

 Να αναγνωρισθεί ο περιβαλλοντικός και αναπτυξιακός ρόλος των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να είναι επιλέξιμες σε προγράμματα και δράσεις αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

 Επίλυση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την λειτουργιά των Δ.Ε.Υ.Α.:

  • Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.
  • Πάγιο τέλος ύδρευσης.
  • Μη απαλλαγή του Δημοσίου από το ειδικό τέλος 80% και τα τέλη αποχέτευσης κ.α.

Συνέχιση της απόδοσης στις Δ.Ε.Υ.Α. των θεσμοθετημένων πόρων τους.

Χρηματοδότηση των διευρυμένων Δ.Ε.Υ.Α. με κονδύλια που προορίζονται για έργα και υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα έργα των Δ.Ε.Υ.Α. να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης έργων ύδρευσης-αποχέτευσης κι επεξεργασίας λυμάτων.

Θεσμική αναγνώριση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του νέου τοπίου στο χώρο των Δ.Ε.Υ.Α. 

Συμπεράσματα

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι ο κύριος λόγος για την κατασκευή πολλών έργων ύδρευσης - αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στην χώρα μας.

Οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης θα σημάνει «πισωγύρισμα» με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Χωρίς τις Δ.Ε.Υ.Α. θα είχαμε πολλές ελλείψεις και αδυναμίες στον τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης.

Ο «Καλλικράτης» τόσο με τις συγχωνεύσεις που προέβλεψε όσο και με τις επεκτάσεις διεύρυνε τις Δ.Ε.Υ.Α. κι έδωσε σ’ αυτές τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις. Ταυτοχρόνως, όμως, δημιούργησε ένα ασφυκτικό για  τις Δ.Ε.Υ.Α. πλαίσιο λειτουργίας που ακυρώνει τον ρόλο

 

 Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. πιέζει την Πολιτεία με στόχο να αναγνωρίσει το βάρος και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι Δ.Ε.Υ.Α. λόγω του «Καλλικράτη» σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις προοπτικές που ανοίγονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο.

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

31 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)