18/01/13, Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπών στο Ν.Π.Δ.Δ

 

Ρέθυμνο 17 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών – Ταμείο

 

Ταχ. Δ/νση : Καντανολέοντος 10

T.K. 74 100 – Ρέθυμνο Κρήτης

Πληροφορίες : Παρ. Γιουλούντα

Τηλ. : 28310-20468 (εσωτ.13)

Fax : 28310-20478

e-mail :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ'' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ'' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των εξής επιτροπών:

α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη ).

Β) Επιτροπή παραλαβής υλικών, προμηθειών (άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη )

Γ) Επιτροπή παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π.Δ. 28/80) για το έτος 2013 (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη).

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.00 μ.μ. , η Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου , θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές .

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr).

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)