Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας Πολεοδομίας

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1) Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων.

2) Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου.

3) Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

4) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

ΙΙ. Γραφείο Πρωτοκόλλου Αρχείου και Διεκπεραίωσης

1) Φροντίζει για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση στο ειδικό πρωτόκολλο e−πολεοδομία, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχομένων εγγράφων των Τμήματων Οικοδομικών αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας ως και για την διανομή τους σ’ αυτά.

2) Φροντίζει για την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων.

3) Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διαφόρων ανακοινώσεων των προαναφερόμενων τμημάτων.

4) Τηρεί βιβλία παράδοσης εγγράφων και προς τα προαναφερόμενα τμήματα και προς τις διάφορες Διοικητικές αρχές.

5) Επιβλέπει, αρχειοθετεί και διεκπεραιώνει τα έγγραφα.

6) Επιβλέπει και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για εκκαθάριση του παλαιού αρχείου.

7) Ταξινομεί τα έγγραφα που έληξε κάθε ενέργεια επ’ αυτών στο αρχείο.

8) Τηρεί σχετικό ευρετήριο.

9) Παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο.

10) Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων και τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων.

11) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

05 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)