ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 46/2022 - 25/11/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 46/2022)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, ως εξής:

 

1) Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

3) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού 3 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια προκάτ οικίσκων στο Δημοτικό Γήπεδο Αμνάτου Δήμου Ρεθύμνου».

4) Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1492/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ακύρωση της υπ’ αριθμ. 510/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση πρακτικού 3 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. Γάλλου».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Εποπτικού Υλικού».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλωσίμων Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

7) Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - ΚΔΑΠ) και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» για τα Τμήματα 7 &11.

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού».

9)Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος (κυλικείου) στον γήπεδο αντισφαίρισης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης.

10) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την προμήθεια: «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ανταποδοτικών χρεώσεων, τελών και φόρων».

11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Λιθοδομές στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης».

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ρεθύμνου»

13) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ. Ρεθύμνης-Βελτίωση αγροτικού δρόμου Πηγής».

14) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες 2020 στο Δημοτικό οδικό Δίκτυο Δήμου Ρεθύμνης _Υποέργο :Δ.Ε. Ρεθύμνου _Τομέας 2»

15) Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ. αρ. 34071/16-11-2021 σύμβασης της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου τμήμα 1:Ασφαλτικό σκυρόδεμα κλειστού τύπου».

16) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Μνημείο πεσόντων στα Μισίρια».

17) Λήψη απόφασης ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Ε΄ ΚΑΠΗ».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Πρασσών».

19) Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υπ. αρ. 8810, 8811/29.03.2022 συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια: «Προμήθεια δύο (2) νέων Απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων τύπου Μύλου».

20) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες».

21) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση θιγόμενου δικτύου λόγω κινδύνου δημόσιας υγείας στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών στη Σαρακήνα».

22) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της προμήθειας «In Heritage- Προμήθεια Εξοπλισμού για εκθεσιακό χώρο πρώην ελαιοτριβείου Αρμένων».

23) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας και βατότητας τμήματος Δημοτικής οδού Χρομοναστήρι –Καπεδιανά Δήμου Ρεθύμνης».

24) Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος ) στο Δήμο Ρεθύμνου».

25) Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ρεθύμνης».

26) Λήψη απόφασης για έγκριση της Τροποποιημένης μελέτης για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Πηγής Δήμου Ρεθύμνης».

27) Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

28) Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνου την περίοδο Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2022.

29) Μερική Ανάκληση της με αρ. 465/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ρεθύμνου

με θέμα: «‘Έγκριση κατασκευής , ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (κεντρικών συνδετήριων οδών)»

30) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού

31) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)

2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)

3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη

4. Δημήτριος Λαχνιδάκης

5. Ιωάννης Λίτινας

6. Βασίλειος Γαλερός

7. Θεόδωρος Νίνος

8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης

β. Εμμανουήλ Δελήμπασης

γ. Άγγελος Μαλάς

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης

β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης

γ. Παρασκευή Μαρινάκη

δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)