Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 44/2022 - 01/11/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 44/2022)


Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, ως εξής:

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.
2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ»
4) Ανάκληση της υπ’αριθμ. 673/2022 Απόφασης της Ο.Ε. περί λήψης απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΣΩΝ» και επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσής του.
5) Λήψη απόφασης για  το άγονο του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου  Ρεθύμνης.
6) Λήψη απόφασης για  το άγονο του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στην Δ.Ε Νικηφόρου Φωκά.
7) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας της  Προμήθειας «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας –Ευπρεπισμού ,σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης».
8) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
9) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«Αντικατάσταση πυλώνων στο γήπεδο Μισσιρίων».  
10) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.
11)  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ρεθύμνης ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου για την αντίκρουση της αίτησης αναίρεσης με χρονολογία δικογράφου 28/12/20 και του πρόσθετου λόγου αυτής».
12)Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 2022».
13) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΈΡΓΟ: Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ_ΤΟΜΕΑΣ 2».
14) Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου».
15) Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στο δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων MedCities.
16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
17) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

    

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Γιώργης Χ. Μαρινάκης   
Δήμαρχος Ρεθύμνης    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΤακτικά Μέλη:
1.    Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.    Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.    Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.    Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.    Ιωάννης Λίτινας
6.    Βασίλειος Γαλερός
7.    Θεόδωρος Νίνος
8.    Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):
 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
 β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
 γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):
α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)