Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 36/2022 - 16/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 36/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 20 Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τις διατάξεις του άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022:

1)  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.
2)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και συσκευών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».
3)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
4)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
5)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και απόρριψη προσφοράς διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια προκάτ οικίσκων στο Δημοτικό Γήπεδο Αμνάτου Ρεθύμνου».
6)  Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».
7)  Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ».
8)  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».
9) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 29784/06-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007429365) ενεργής σύμβασης για την  «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων», ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
10) Παράταση ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του έργου: «ANAΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
11) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.
12) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός  του οικισμού  Μικρά Ανώγεια της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης.
13) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την υπηρεσία:« Επεκτάσεις –Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού».
14) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 0814Α/2022 που αφορά έξοδα για την προμήθεια γραμματοσήμων.
15) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Project Manager για την υλοποίηση της πράξης TransCPEarlyWarning το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Interreg Adrion».
16) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ».
17) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.
18) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

  Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης   
Δήμαρχος Ρεθύμνης     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)