Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 34/2022 - 08/09/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 34/2022)

 ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 11:00πμ, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

 

1)   Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  2023.

2)   Εξειδίκευση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας.

3)   Καθορισμός ύψους εγγραφής – διδάκτρων – εξέταστρων για το σχολικό έτος 2022 – 2023 για το Δημοτικό Ωδείο και τη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνης».

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσον αφορά το πρώτο θέμα κρίνεται επείγον διότι σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81οικ.13724/30-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Ρεθύμνης στις 02.09.22, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου την 12η Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 16.09.2022 έως τις 22.09.2022 και για την εξειδίκευση δαπάνης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νέο Ν. 4782/2021, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της πρόσκλησης.

Τέλος όσον αφορά το τρίτο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή οι εγγραφές -τόσο στο Δημοτικό Ωδείο όσο και στη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου- θα ξεκινήσουν άμεσα, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όπως κάθε χρονιά και τα ποσά των διδάκτρων πρέπει να εγκριθούν τόσο από την Οικονομική Επιτροπή όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα.

 

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                           Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)