Κυκλοφοριακές συνδέσεις (εκτός σχεδίου)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά κυκλοφοριακής σύνδεσης (β.δ./465-70)

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Τοπογραφικό - Διάγραμμα Κάλυψης (5πλουν) σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 όπου θα αποτυπώνεται το οικόπεδο της εγκατάστασης, η κυκλοφοριακή διάταξη (τύπος Δ), η κάτοψη του υπό ανέγερση οικοδομήματος (στην περίπτωση της νέας οικοδομικής άδειας), η οδός οριζοντιογραφικά, το πλάτος της οδού, η Ο.Γ., το τυχόν όριο απαλλοτριώσεως της οδού από την αρμόδια υπηρεσία, το έρεισμα της οδού, τις τάφρους, τα πρανή της οδού, τα όρια του οικοπέδου, τα όμορα οικόπεδα, και η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση αυτής (εάν υπάρχει). Η αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας θα εκτείνεται εκατέρωθεν του οικοπέδου σε απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις και μέσα στην οποία θα ελέγχονται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας θέσεως για έγκριση αυτής (ύπαρξη συμβολής δρόμων, κόμβοι, τεχνικά, άλλη κυκλοφοριακή σύνδεση κλπ)
  3. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, που θα αναφέρει το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος αυτής καθώς και τις τυχόν κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα προκαλέσει
  4. Οικοδομική άδεια (σε περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενο κτίριο)
  5. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία για το χαρακτηρισμό του δρόμου (αν είναι αγροτικός) ή συμβολαιογραφική πράξη (αν είναι δουλεία διάβαση)
  6. Μέτρα ασφαλείας από την αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ε.Σ.Ε. ή Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Ν.Α.Η.) σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο εθνικό ή επαρχιακό αντίστοιχα ή σε συγκεκριμένη απόσταση από διασταύρωση με εθνικό δίκτυο
  7. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου που θα αναφέρουν:

α. Ότι θα κατασκευάσει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου

β. Ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης, βελτίωσης, αλλαγής χάραξης της οδού θα προσαρμόσει την κυκλοφοριακή σύνδεση, στη νέα κατάσταση με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία απαίτηση, ή αποζημίωση από το Δήμο Ηρακλείου

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)