Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς» - 16/11/23

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ανακοινώνει


Την πρόθεση του Δήμου Ρεθύμνης, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2024.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,

υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315)

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 17-11-2023 έως 27-11-2023.

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)