24/05/18, Ανακοίνωση Συμπληρωματικών πληροφοριών για τον υπ. αριθ. 55666 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικών Πληροφοριών

 Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν προσφορά στον υπ. αριθ. 55666 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 11936/07-05-2018 διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Τριών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» και συγκεκριμένα στο Τμήμα (1) «Προμήθεια Γερανού προσαρμοσμένου σε Όχημα του Δήμου» και στην παρ. δ του άρθρου 1. «Γενικά Χαρακτηριστικά», των τεχνικών προδιαγραφών, της υπ’ αρ. 8/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναγράφεται ότι:

δ) Ο γερανός επί ποινή αποκλεισμού, θα έχει τη δυνατότητα να μαζεύει και να κλείνει επί της βάσης του, πίσω από την καμπίνα του οχήματος που θα είναι τοποθετημένος.

Ο ανωτέρω όρος γράφτηκε εκ παραδρομής, ως εκ τούτου να μη ληφθεί υπόψη από τους οικονομικούς φορείς που θέλουν να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)