28/05/14, Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την Εργασία "ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ"

     

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14161 / 28-05-2014

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 15.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.

Τα παραστατικά που θα εκδοθούν μετά τη σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο/αναδόχους, θα είναι επί πιστώσει και θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις :

  1. 8% φόρος για κάθε τιμολόγιο, το οποίο εκπίπτει από το φορολογητέο Εισόδημα σας, με βεβαίωση που θα παραλάβετε από το Δήμο. 
  2. 0,10 % κράτηση για Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και επί του ποσού αυτού, κράτηση 3,6 % για Χαρτόσημο και ΟΓΑ.

Οι τιμές θα πρέπει να είναι τελικές και να συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές  ως την Τρίτη 03/06/2014 και ώρα 13:00 στα Μυσσίρια στα Γραφεία της Δ/νσης.

Για λόγους διαφάνειας, συνιστούμε να παρευρίσκεται στο άνοιγμα των προσφορών εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ανάδοχος θα είναι αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα ακολουθήσει κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% του προϋπολογισμού της Εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένων της προσφερόμενης έκπτωσης και του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 26 του Π.Δ 28-1980 ήτοι στο ποσό των 610,00€, ποσό που προκύπτει από στρογγυλοποίηση.

Πληροφορίες και τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δίδονται στα Γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας & Πρασίνου στα Μυσσίρια στη Θέση «Παπούρα» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2831040977-2831040978 (εσωτ. 605) αρμόδια υπάλληλος κ. Γκολφινοπούλου Νικολέτα και στον ιστότοπο του Δήμου http://www.rethymno.gr/information-services/news/news.html

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)