Προμήθεια γραφικής ύλης (20/6/08)

Ρέθυμνο 20.06.2008

Αρ. Πρωτ.: 10508

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το έτος 2008, προϋπολογισθείσας αξίας 2.610,33 € συν Φ.Π.Α. 19% 495,96 €, δηλαδή συνολικά 3.106,29 €..

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ''αρ.11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Ν.2286/95.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, οδός Λ. Κουντουριώτη 80 Τ.Κ. 74 100, στον 1ο όροφο - αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθώς και οι συνεταιρισμοί, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές μαζί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναλυτικά καθορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (3/7/08). Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μαζί με την προσφορά του εγγύηση συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προμηθευόμενων ειδών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%, δηλαδή 156,00 €.

Αντίγραφα των τευχών της παρούσας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδια κα Χρυσοβαλάντη Τυράκη, τηλ.2831341275.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ρεθύμνου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο Ρεθύμνης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

 

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)