Επαναδημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σπίτι Πολιτισμού–Προμήθεια Επίπλων»

Ρέθυμνο 01/07/2008

Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Σπίτι Πολιτισμού -Προμήθεια Επίπλων», ως τρίτο υποέργο του πράξης «Αγορά Ερειπωμένου Παραδοσιακού κτίσματος στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Αποκατάσταση και ανάδειξη του σε Σπίτι του Πολιτισμού. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας». 

1. Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δ/νση: Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 2831088331

Email:

2. Περιγραφή της προμήθειας

Η προμήθεια αφορά έπιπλα και εκθεσιακά ταμπλώ για τον θεατρικό - Εκθεσιακό Χώρο «Σπίτι του Πολιτισμού».

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.4 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε <εβδομήντα χιλιάδες > ΕΥΡΩ (70.000,00 ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΠ ΑΠ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις- κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας θα καθοριστεί από τις προσφορές των ενδιαφερόμενων και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση.

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας από την έδρα του Δήμου Ρεθύμνου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες :

Δ/νση: Λ. Κουντουριώτου 80

Τηλέφωνα: 2831088331

Αρμόδια Υπάλληλος: Παλιεράκη Σοφία

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2008 και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών).  Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυμνο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1ος Όροφος). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραδοθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι 03/09/2008) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου.

γ) Κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή/και για τις δύο ΕΝΟΤΗΤΕΣ εξοπλισμού (όπως αυτές ορίζονται στα πλαίσια του Παραρτήματος Β «Πίνακας των προς Προμήθεια Ειδών») της μελέτης. Για κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ από τις Α, Β οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των αντικειμένων αυτής. Προσφορές για μία συγκεκριμένη ΕΝΟΤΗΤΑ από τις Α, Β οι οποίες καλύπτουν μέρος από τα ζητούμενα είδη της (ή μέρος της ζητούμενης συνολικής ποσότητας αυτών) θα απορρίπτονται.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

ε) Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυμνο, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 04 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 11:00πμ έως 11:30 π.μ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

 

9. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ως εξής:

Για προσφορά που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό:

- της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α εγγυητική Επιστολή ύψους 2300 €

- της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β εγγυητική Επιστολή ύψους 1200 €,

Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και για τις δύο ΕΝΟΤΗΤΕΣ, τότε μπορεί να κατατίθεται μία εγγυητική επιστολή, η οποία όμως θα πρέπει να καλύπτει το άθροισμα των αντίστοιχων ως άνω ποσών εγγύησης .

Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κάθε ενότητας με ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

10. Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11.Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της υπ'' αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υ. Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

12. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Ρεθύμνου τηλ. 2831088331, Αρμόδια υπάλληλος Παλιεράκη Σοφία ,Φαξ: 2831088313, Email:

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)