02/07/18, Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018

Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018», προϋπολογισμού 62.344,10 ευρώ με το Φ.Π.Α.

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)