Δημοπρασία του έργου: "ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (2008)
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14127


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ.: 28310 88334 TELEFAX: 28310 88313

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)»

3. Α) ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέχει της τιμές της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, κατά την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/04 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα.

2. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Πολεοδομική Ενότητα Περιβολίων Πόλης Ρεθύμνου

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΑΣΤΑΜΠΑ (2007)»

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 297.717,76 ΕΥΡΩ για δαπάνη εργασιών και Γ.Ε.& Ε.Ο., 44.657,66 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες & 10.565,75 ΕΥΡΩ για δαπάνη αναθεώρησης. Η Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των 420.000,00 ΕΥΡΩ.
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008: 196.140,47 Ευρώ


5. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 09/09/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.(λήξη κατάθεσης προσφορών) (Η κατάθεση, παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο).
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στις 09/09/2008 ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι και τις 04/09/2008 από την Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Μαρκουλάκη Μαριάννα).

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντεταγμένη στην Ελληνική ποσού 68.476 ΕΥΡΩ (2%) η οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 1η τάξη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
Γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.
Δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%.
Ε .Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Στ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα έξι μηνών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας).

Ρέθυμνο 19/08/2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)