29/05/17, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής στην τιμή του πρ/σμού της 17/2017 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης».

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Προκήρυξης:

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)