22/12/16, Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΡΕΘΥΜΝΟ, 21.12.2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Το γραφείο προμηθειών έχοντας υπόψη:

α. την 656/16 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης όρων διακήρυξης.

β. την υπ’ αριθ. 29083/16 Διακήρυξη για την διενέργεια πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού.

γ. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

δ. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

ε. Την υπ. αρίθμ. 29812/16-12-2016 ένσταση της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατά της με αριθμ. 29083/2016 Διακήρυξης του διαγωνισμού

στ. Την από 20.12.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις.

ζ). Την απ΄αριθμ. 705/16 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά των όρων της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Δήμου Ρεθύμνης

Ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» που είχε προγραμματιστεί για τις 23.12.2016, κατόπιν της απ΄αριθμ. 705/16 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά των όρων της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 16.01.2017.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)