01/04/14, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 01/04/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 8704

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Στάδιο Ρεθύμνου(Σοχώρα)
Τηλ:28310 57044,Τηλ./Fax: 28310 29550
Εmail: sports.rethymno@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Πέμπτη στις 3-4-2014 και ώρα 10:00 πμ., στο Γραφείο Αθλητισμού θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο του Αθλητικού Τμήματος, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αθλητικού υλικού έτους 2014 του Δήμου Ρεθύμνης. Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά τη συγκρότηση της εξής επιτροπής. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Επιτροπή παραλαβής αθλητικών υλικού (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

 

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Αθλητισμού


Τσόγκας Γρηγόριος

 

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)