09/11/10, Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Ρέθυμνο 09/11/2010
     

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ρεθύμνης, για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 81.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Κωδικός CPV: 72.22.23.00-0 Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών, 48.00.00.00-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. (Σ.Α.Ε. 355/8 του ΥΠ.ΕΣ.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, οδός Κουντουριώτη αριθμός 80, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού την Δευτέρα 29/11/2010 από ώρα 09.00πμ έως ώρα 11.00πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η παραλαβή της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων του Διαγωνισμού θα γίνεται από το κατάστημα του Δήμου Ρεθύμνης (Λ. Κουντουριώτη 80, Τμήμα Πληροφορικής) με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και μόνον, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντίγραφα της διακήρυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχυδρ. δ/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, 74100, Ρέθυμνο, τηλέφωνο 28313 41310, e-mail: it<@>rethymno.gr .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)