02/10/12, Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

 

Αριθμός Διακήρυξης:
24352/03-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Άννα Πατεράκη
ΤΗΛ.: 28313-41312
ΦΑΞ: 28313-41219

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το έργο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι Ευρώ € 356.716,0 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 290.013,00 - ΦΠΑ (23 %): € 66703) και συμπεριλαμβάνει το κόστος των υπηρεσιών πάσης φύσεως για ένα έτος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ως δικαίωμα προαίρεσης.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Υλοποιείται από τον Δήμο Ρεθύμνης ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 327679.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Ρεθύμνης, που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, οδός Κουντουριώτη αριθμός 80, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την Τρίτη 13/11/2012 από ώρα 09.00πμ έως ώρα 11.00πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η παραλαβή της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων του Διαγωνισμού θα γίνεται από το κατάστημα του Δήμου Ρεθύμνης (Λ. Κουντουριώτη 80, Τμήμα Πληροφορικής) με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr και κατά την παραλαβή της θα πρέπει να στέλνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων σε σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Θα πρέπει επίσης οι υποψήφιοι να πληρούν τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη.

Αντίγραφα της διακήρυξης σε έντυπη μορφή και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχυδρ. δ/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, 74100, Ρέθυμνο, τηλέφωνο 28313 41310, Email: . Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 31/10/2012.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

 


   

κάντε κλικ εδώ για
Αίτημα Ηλεκτρονικής Αποστολής Τεύχους Διαγωνισμού

   

 

Μπορείτε επίσης να παραλάβετε ηλεκτρονικά το τεύχος διαγωνισμού μέσω e-mail στην διεύθυνση εφόσον συμπεριλάβετε πλήρη στοιχεία ενδιαφερόμενου (Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση, e-mail, Τηλέφωνα Επικοινωνίας).


 

 

   

κάντε κλικ εδώ για
Διευκρινήσεις σχετικά με το Τεύχος Διαγωνισμού

   

 


26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)