05/06/14, Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών»

 

Αριθμός Διακήρυξης:
14625/03-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πάνος Μαθηνός
ΤΗΛ.: 28313-41310
ΦΑΞ: 28313-41219

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών», του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων Ευρώ και μηδέν Λεπτών, €309.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 251.219,51 - ΦΠΑ (23 %): € 57.780,49).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Υλοποιείται από τον Δήμο Ρεθύμνης ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 375909.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Ρεθύμνης, που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, οδός Κουντουριώτη αριθμός 80, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την Παρασκευή 18/07/2014 από ώρα 09.00πμ έως ώρα 11.00πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η παραλαβή της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων του Διαγωνισμού θα γίνεται από το Τμ. Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης (Λ. Κουντουριώτη 80, Τμήμα Πληροφορικής) με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr και κατά την παραλαβή της θα πρέπει να στέλνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων σε σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Θα πρέπει επίσης οι υποψήφιοι να πληρούν τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχυδρ. δ/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, 74100, Ρέθυμνο, τηλέφωνο 28313 41310, Email: .

 


 

Μπορείτε να παραλάβετε ηλεκτρονικά το τεύχος διαγωνισμού μέσω e-mail στην διεύθυνση εφόσον συμπεριλάβετε πλήρη στοιχεία ενδιαφερομένου (Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση, e-mail, Τηλέφωνα Επικοινωνίας). Επίσης μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο:

   

κάντε κλικ εδώ για
Αίτημα Ηλεκτρονικής Αποστολής Τεύχους Διαγωνισμού

   

 


 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με e-mail και επιστολή) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 01/07/2014 και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο §B1.7. Οι διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των ερωτημάτων θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά παράκάτω.

   

κάντε κλικ εδώ για
Διευκρινήσεις σχετικά με το Τεύχος Διαγωνισμού

   

 


22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)