21/10/11, Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού του Ν.Π.Δ.Δ«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός: Ρεθύμνου
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

                                                                                   Ημερομηνία 21-10-2011
                                                                                  Αριθμ. Πρωτοκ 1740

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

 για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου , Ιχθυοπωλείου- Κατεψυγμένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , Ζαχαροπλαστείου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό γα να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του με δυνατότητα παράτασης για τρεις μήνες ακόμη με κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά πρωτίστως σε προιόντα ευρείας καταλανάλωσης (λάδι, ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, ρύζι, καφέ ελληνικό) και σε περίπτωση ίσης τιμής προσφοράς, στα προιόντα ευρείας καταλάνωσης, η οικονομικότερη προσφορά του συνόλου των προιόντων, για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου , Ιχθυοπωλείου- Κατεψυγμένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , Ζαχαροπλαστείου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 164.787,35 ευρώ με το Φ.Π.Α. ευρώ. Μπορεί να υποβληθεί προσφορά για συγκεκριμένη υποκατηγορία ή υποκατηγορίες των παραπάνω ειδών. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού την προμήθεια όλων των ειδών (είδη Παντοπωλείου , Κρεοπωλείου , Ιχθυοπωλείου- Κατεψυγμένων , Οπωρολαχανοπωλείου , Γαλακτοπωλείου , Αρτοπωλείου , Ζαχαροπλαστείου) της συγκεκριμένης υποκατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά όλων των δομών του Νομικού Προσώπου.

Συγκεκριμένα:

1.Είδη Παντοπωλείου : ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.815,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Παιδικών – Βρεφονηπιακών και των Κ.Α.Π.Η.

2.Ειδη κρεοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.400,100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Παιδικών –Βρεφονηπιακών.

3. Είδη ιχθυοπωλείου – κατεψυγμένα: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.770 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τις δομές των Παιδικών – Βρεφονηπιακών.

4. Είδη οπωρολαχανοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.484,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Παιδικών – Βρεφονηπιακών.

5. Είδη γαλακτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.217,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Παιδικών – Βρεφονηπιακών και των Κ.Α.Π.Η..

6. Είδη αρτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.900 ευρώ συμπεριλαμβανο μένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Παιδικών – Βρεφονηπιακών .

7.Είδη ζαχαροπλαστείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις δομές των Κ .Α.Π.Η.

Αναθέτουσα αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη που προορίζονται για την τροφοδοσία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών να είναι ελληνικής προέλευσης, ενώ για τα είδη που προορίζονται για την τροφοδοσία των Κ.Α.Π.Η. δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός.

Γλώσσα: ελληνική

Νόμισμα: ευρώ

Παραλαβή των υλικών: Η παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών θα γίνεται τμηματικά στις αντίστοιχες δομές του Νομικού Προσώπου.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών της παρούσης θα γίνεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς: Ένα έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

 

Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, (4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή κατά αντιστοιχία με την υποκατηγορία ή τις υποκατηγορίες στις οποίες ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Διοικητικού – Οικονομικού του Νομικού Προσώπου επί της οδού Γερακάρη 55-57 στο Ρέθυμνο, την 9η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά κατηγορία ή κατηγορίες που θα κατατεθεί η προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11.00.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 7.30 έως 15.30, από το γραφείο Διοικητικού – Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Αρμόδιος υπάλληλος: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Διεύθυνση Γερακάρη 55- 57 (κτίριο Δημαρχείου) Τηλέφωνο 2831341273, Φαξ 2831020478.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)