10/11/10, Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ'

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17909/9-11-2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 80 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλ.: 28310 40019 TELEFAX: 28310 40004

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ .ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ( ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ).

3. Α) ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Μειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέχει τις τιμές της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης ,κατά την ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), κατά την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/04 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα.

4. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού από το ύψος της Οδού Κριάρη έως το Δυτικό όριο του Δήμου Ρεθύμνου.

Β)ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπλαση -διαμόρφωση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού που εκτείνεται από τη συμβολή της με την Οδό Κριάρη έως το δυτικό όριο του Δήμου Ρεθύμνου, με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα).

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.950.549,37 ΕΥΡΩ για δαπάνη εργασιών και Γ.Ε.& Ε.Ο. και 292.582,41 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες. Η Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των 2.880.000,00 ΕΥΡΩ.

5. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.(λήξη κατάθεσης προσφορών) (Η κατάθεση, παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερών, σε δημόσια Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι ΔΥΟ (2) εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία από την Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Παλιεράκη Σοφία).

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντεταγμένη στην Ελληνική ποσού 45.391,00 ΕΥΡΩ (2%) η οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 210 ημερολογιακών ημερών.

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΣΑΕΠ 002/8 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α 2010ΕΠ00280044 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

9. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ:

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

10. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας OIKOΔOMIKA και στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%.

ε .Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.

11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας).

 

Ρέθυμνο 09/11/2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)