14/04/09, Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Καθαριότητα - Οδοκαθαρισμός».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

GR - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαριότητα - Οδοκαθαρισμός».

1. Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυμνο
Τηλέφωνα: 2831040019
E-mail: palieraki@rethymno.gr

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόμηση κατά CPV: 90611000:Υπηρεσίες Οδοκαθαρισμού
90612000 : Υπηρεσίες σάρωσης δρόμων

3. Στόχος της υπηρεσίας
Βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και καθαρισμού εν γένει κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρεθύμνου.

4. Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών "Καθαριότητα -Οδοκαθαρισμός" κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρεθύμνου για χρονική περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεση του.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών οδοκαθαρισμού και καθαριότητας εν γένει της πόλης του Ρεθύμνου στους τομείς και με τον τρόπο που περιγράφονται στο τεύχος δημοπράτησης, ώστε η πόλη να εμφανίζει μία πολιτισμένη εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου τηλ. 2831040019, Αρμόδια υπάλληλος Παλιεράκη Σοφία και στο τηλ 2831040021 αρμόδια υπάλληλος Καμηλάκη Κατερίνα Φαξ: 2831040004, email: palieraki@rethymno.gr

 

Βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν το πλήρες κείμενο της περίληψης και την προκήρυξη.

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)