Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες απαιτούνται :

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας – εκτός των γεννήσεων που έχουν γίνει στο εξωτερικό).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) όπου δηλώνεται ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

4. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Κρητική Επιθεώρηση ή Ρεθεμνιώτικα Νέα).

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).

5. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18 €) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-Παράβολο (θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του).

6. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).

7. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

8. Δελτίο ταυτότητας.

9. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας ή τελευταίο Ε1 ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή σταθερού τηλεφώνου ή κινητού με σύνδεση ή ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, με έναρξη ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών). (Θα πρέπει να αποδεικνύεται η εγκατάσταση στο Δήμο Ρεθύμνης).

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και υπογράφονται ενώπιον του υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης. Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, κατατεθούν από τρίτο άτομο, αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, τότε: η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και η εξουσιοδότηση θα φέρουν υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα μελλονύμφου, από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή.

 

Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου).

Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου.

 

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)