Άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα χωρίς άδεια γάμου

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή πρόκειται να παντρευτούν Έλληνες πολίτες και δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια γάμου από τη χώρα τους, απαιτούνται :

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο βαθμός γάμου που πρόκειται να τελεστεί. Επιπλέον στην βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά για πόσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της.

   (Σημ. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα Προξενεία Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Εσθονίας, Ηνωμ. Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λιχτεστάιν, Λουξεμβούργου, Μολδαβίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας, Τουρκίας και Τσεχίας).

 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 2. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Κρητική Επιθεώρηση ή Ρεθεμνιώτικα Νέα). Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα, σύμφωνα με την επίσημη μετάφρασή τους. Στη δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.
 3. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
 4. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18€) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-Παράβολο (θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του). .
 5. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 6. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 7. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. .

10. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας ή τελευταίο Ε1 ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή σταθερού τηλεφώνου ή κινητού με σύνδεση ή ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, με έναρξη ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών). (Θα πρέπει να αποδεικνύεται η εγκατάσταση στο Δήμο Ρεθύμνης).

 

   Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και υπογράφονται ενώπιον του υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης. Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, κατατεθούν από τρίτο άτομο, αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, τότε: η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και η εξουσιοδότηση θα φέρουν υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα μελλονύμφου, από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή.

 

Σημείωση: Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία. Για την Αλβανία έγινε άρση της αντίρρησης της Ελλάδος με την Εγκύκλιο αρ. 12008/27-02-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.

3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.

4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)