Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες κάτοικοι εξωτερικού

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες κατοίκους εξωτερικού απαιτούνται :

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι.

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας – εκτός των γεννήσεων που έχουν γίνει στο εξωτερικό).

2. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Κρητική Επιθεώρηση ή Ρεθεμνιώτικα Νέα). Στη δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.

3. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18 €) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-Παράβολο (θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του).

4. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό γέννησης μελλοντικού/ής συζύγου, μεταφρασμένο.

7. Αίτηση (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον του Ελληνικού Προξενείου και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο).

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον του Ελληνικού Προξενείου και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο) όπου δηλώνεται ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

9. Εξουσιοδότηση (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον του Ελληνικού Προξενείου και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο), σε τρίτο πρόσωπο, ώστε να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και να παραλάβει την άδεια γάμου.

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 

Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου). Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου, μεταφρασμένο.

 

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)