Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Καθαριότητα μιας πόλης, στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης απορριμμάτων, την στενή και αρμονική συνεργασία των υπηρεσιών Καθαριότητας και των Δημοτών, προκειμένου να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα.
Η συνεργασία αυτή αποβλέπει στη μείωση των παραγομένων απορριμμάτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης και βεβαίως στην προστασία του Περιβάλλοντος που αποτελεί και στρατηγική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής σε κάθε σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων.
Ο παρών Κανονισμός οριοθετεί με αρκετή σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων και θέτει τις βασικές προϋποθέσεις συμπεριφοράς για ένα πιο "καθαρό" Ρέθυμνο.
Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία Δήμου και Δημοτών. Περιλαμβάνει όμως ως ύστατο μέσον και κυρώσεις για τις περιπτώσεις των Δημοτών εκείνων που αρνούνται να συνεργαστούν η αδιαφορούν για την Καθαριότητα της πόλης και την προστασία του Περιβάλλοντος.
Αυτή η θέση δικαιολογείται όχι μόνο από τον διεθνώς αποδεκτό κανόνα του
"όποιος ρυπαίνει πληρώνει "αλλά και διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκθέτει και να υποβαθμίζει μια πόλη όπως το Ρέθυμνο που φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και που από ιστορική και πολιτισμική άποψη αποτελεί ισχυρό κέντρο της Κρήτης.

ΆΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων που προέρχονται από τις κατοικίες, τα καταστήματα, τα γραφεία και λοιπούς δημόσιους χώρους.
Ο Δήμος με δημόσια ανακοίνωση γνωστοποιεί στους δημότες το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και κάθε αλλαγή του. Η γνωστοποίηση προσδιορίζει τις ημέρες της εβδομάδας και την ώρα, που τα αυτοκίνητα καθαριότητας θα περνάνε από κάθε συνοικία της πόλης για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα με συνέπεια, εκτός από περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Τα απορρίμματα κάθε κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ανθεκτικούς σάκους που δένονται στο πάνω μέρος έτσι που να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους.
Χαρτοκιβώτια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, χαρτιά πάσης φύσεως, κ.λ.π πρέπει να συσκευάζονται σε πακέτα, να δένονται στέρεα και τα πακέτα αυτά, αφού τεθούν σε γερούς σάκους, να τοποθετούνται στα σημεία εναπόθεσης που έχουν ορισθεί από την Υπηρεσία για τους κάδους απορριμμάτων ή στους ειδικούς κάδους συλλογής χαρτιών στην περίπτωση που εφαρμόζεται το σύστημα ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 1. Στην έννοια των απορριμμάτων περιλαμβάνονται περιττά πράγματα που προέρχονται από το σκούπισμα και τον καθαρισμό κατοικιών, καταστημάτων και γραφείων, υπόλοιπα ειδών διατροφής, άχρηστα είδη, υλικά ή αντικείμενα συσκευασίας κουρέλια, χαρτιά κ.λ.π.
 2. Δεν ανήκουν στα απορρίμματα άλλα αντικείμενα ή υλικά προερχόμενα από διάφορες χρήσεις, καθώς και τα άχρηστα οχήματα, μηχανήματα ή συσκευές οποιασδήποτε χρήσεως ( θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές, άλλα μηχανήματα Ξενοδοχείων, βιοτεχνιών ή βιομηχανιών κ.λ.π) έπιπλα, στρώματα κ.λ.π τα οποία απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών, οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους κάδους ή γύρω από αυτούς.
  Επίσης δεν θεωρούνται απορρίμματα άχρηστα ή αδρανή υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες ( κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευές, ή διαρρυθμίσεις ακινήτων ) ή άλλα υλικά που προέρχονται από επαγγελματική, βιοτεχνική βιομηχανική ή άλλη χρήση. Αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια (containers) και να καλύπτονται έτσι ώστε να μην παρασύρονται από τον άνεμο και την βροχή. Σε καμία περίπτωση τα τελευταία, δεν πρέπει να αφήνονται χύμα, σε οδούς, πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π αλλά πρέπει να μεταφέρονται για απόρριψη στους επιτρεπόμενους χώρους. Υπόχρεος για την μεταφορά είναι ο κύριος του ακινήτου και ο εργολάβος του έργου, που επιβαρύνονται και με την σχετική δαπάνη. Εξυπακούεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δεν θα χορηγεί σε καμία περίπτωση άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου για υλικά, αν ο αιτών, δεν έχει εξασφαλίσει container για την εναπόθεσή τους.
 3. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2, η Υπηρεσία παραλαμβάνει μετά από προσυνεννόηση για την ημέρα και την ώρα, από τους ενδιαφερόμενους Δημότες, οικιακές συσκευές στρώματα, έπιπλα, σκεύη κ.λ.π εφ' όσον τα τελευταία προέρχονται από την συνήθη χρήση, κατοικιών, νοικοκυριών κ.λ.π και όχι από επαγγελματική ή άλλη χρήση. Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται τέτοια αντικείμενα, να τοποθετούνται στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας ( τηλ. 2831057940 ) και αφού έχουν καταβάλλει το ειδικό τέλος αποκομιδής 30 � ή � /m3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων.
 4. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
  • Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου μη συσκευασμένα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 30 �
  • Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για εύκολη φόρτωση τους.
   Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 3.
  • Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4

 1. Οι δημότες οφείλουν να τοποθετούν τους ειδικούς πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα, στους χώρους, που, από την Υπηρεσία, έχουν καθορισθεί για τέτοια χρήση (π.χ. κάδοι απορριμμάτων) και πουθενά αλλού. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των απορριμμάτων μπροστά σε άλλα οικήματα, κατοικημένα ή μη ούτε σε ελεύθερους χώρους ή οικόπεδα.
 2. Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων από τις 04.00 π.μ και κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Εξαιρούνται τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά κατά τις απογευματινές ώρες των ημερών Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο των οποίων ή εναπόθεση των απορριμμάτων στους κάδους θα γίνεται κατά το κλείσιμό τους.
 3. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη να ορίζει και να τοποθετεί κάδους ή άλλα μέσα συγκέντρωσης απορριμμάτων, στα σημεία εκείνα που θεωρεί κατάλληλα και να εφαρμόζει κάθε φορά το καταλληλότερο κατά την κρίση του σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο Δήμος Ρεθύμνου επιλέγει κάθε φορά το προσφορότερο σύστημα συγκέντρωσης, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, ανάλογα με τις συνθήκες, την ιδιαιτερότητα και την ιδιομορφία της κάθε περιοχής.
Οι Δημότες θα πρέπει να συμμορφώνονται επακριβώς στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην συλλογή των απορριμμάτων και να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.


ΑΡΘΡΟ 6

Σε κάθε ακίνητο που στεγάζει δραστηριότητες με εξειδικευμένα απόβλητα ή άλλες που παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων όπως πολυκαταστήματα, Σούπερ Μάρκετ, ταβέρνες, εστιατόρια, σουβλατζίδικα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πιτσαρίες, Fast Food, Ξενοδοχεία, Ιατρικά Κέντρα, κλινικές, Νοσοκομεία, κ.λ.π, και σε προσβάσιμο από τη μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων χώρο, θα πρέπει με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, να προβλέπεται και να παραχωρείται χώρος τοποθέτησης κάδου, όγκου ανάλογου με τα παραγόμενα απορρίμματα. Το κόστος του κάδου αυτού βαρύνει τον χρήστη.
Ο τύπος ο χρωματισμός κ.λ.π. του παραπάνω κάδου και η ακριβής θέση του καθορίζεται από την Υπηρεσία. Τυχόν απομάκρυνση του, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, επισύρει βαρύτατο πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει και για τους τοποθετημένους από την Υπηρεσία κάδους των οποίων η απομάκρυνση και η αναιτιολόγητη φθορά απαγορεύεται αυστηρά.


ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να περιφράσσουν τις ιδιοκτησίες τους ( σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή. Ο Δήμος, εφ' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και περιέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται ο Δήμος κοινοποιεί 2η ειδοποίηση επιβάλλει πρόστιμο στους υπεύθυνους κάθε φορά 1.000,00 € έως ένα στρέμμα με προσαυξήσεις 500,00 € για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας την δαπάνη καθαρισμού και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανσης κ.λ.π.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων ( σημάνσεις κ.λ.π). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους κατάσταση. Οι ίδιοι Οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών. Στην αντίθετη περίπτωση η τομή θ'αποκαθίσταται απ' το Δήμο και θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της δαπάνης αποκατάστασης της τομής.


ΑΡΘΡΟ 8

 1. Τα καταστήματα που εμπορεύονται φαγητά, σουβλάκια, πίτσες, είδη μπαρ, καφενείου κ.λ.π, σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια κ.λ.π είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, πρέπει συνεχώς και καθ' όλες τις ώρες της λειτουργίας τους, να φροντίζουν να μαζεύουν τα κάθε φύσεως απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματος τους ( χαρτιά, αποφάγια, αποτσίγαρα κλπ ) έτσι ώστε ο χώρος ο γύρω και μπροστά από το κατάστημα, να διατηρείται πάντοτε καθαρός. Στις υποχρεώσεις αυτές των καταστημάτων, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από το κατάστημα, επαρκών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας.
  Με μέριμνα των καταστηματαρχών επίσης δεν πρέπει τα τελευταία να αφήνουν να ξεχειλίζουν, αλλά να αδειάζονται συχνά και το περιεχόμενό τους, μαζί με τα άλλα σκουπίδια των καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε γερούς πλαστικούς σάκους που θα δένονται στο πάνω μέρος.
  Τα υγρά απορρίμματα των παραπάνω καταστημάτων ( Καμένα λάδια, λίπη κ.λ.π) θα συσκευάζονται σε ειδικά δοχεία και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία καθαριότητας θα τα παραλαμβάνει ειδικό όχημα του Δήμου.
  Τυχόν εναπόθεση των παραπάνω απορριμμάτων σε κοινούς κάδους, θα επισύρει βαρύτατο πρόστιμο. Στις περιπτώσεις επίσης, που τα παραπάνω καταστήματα αποδεικνύεται ότι προκαλούν υπερβολική ρύπανση στην περιοχή που δραστηριοποιούνται, είναι δυνατόν με απόφαση Δημάρχου, να αυξάνεται το τέλος Καθαριότητας μέχρι και σε ποσοστό 100 %
 2. Όσοι κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων, όπως πλατειών πεζοδρομίων κλπ υποχρεούνται να τηρούν τους χώρους αυτούς απολύτως, καθαρούς.
 3. Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές ακινήτων ( καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π) οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις των και να συμβάλουν στην καθαριότητα του καταστρώματος των μπροστά απ' αυτά δρόμων, πεζοδρομίων πλατειών, στοών κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 9

 1. Δεν επιτρέπεται από τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις κλπ η τοποθέτηση για οποιοδήποτε λόγο, στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και γενικά στους περιβάλλοντες αυτά χώρους, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο τους (π. χ πινακίδες, καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια ποτών, άδεια κουτιά κλπ).
  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί από τον Δήμο άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
 2. Απαγορεύεται σε πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα - επιχειρήσεις - περίπτερα κλπ που χρησιμοποιούν για την παραλαβή εμπορευμάτων τους χαρτοκιβώτια κλπ να τα τοποθετούν μέσα ή έξω από τους κάδους. Υποχρεούνται δε να εφοδιαστούν με απορριμματοκιβώτια ανάλογα με την ποσότητα των χαρτοκιβωτίων που απορρίπτουν. Θα ελαχιστοποιούν τον όγκο τους με συμπίεση ή τεμαχισμό και θα τα τοποθετούν σε αυτούς.
  Η παράβαση του άρθρου αυτού θα επιφέρει πρόστιμο 15€ ανά τεμάχιο.
  Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το πρόστιμο θα τριπλασιάζεται ανά τεμάχιο.
 3. Οι δημότες υποχρεούνται τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή ( χαρτοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως, τεμαχίσεως και να τα τοποθετούν μέσα στους κάδους. Στους παραβάτες του άρθρου αυτού θα επιβάλλεται πρόστιμο 15€ ανά τεμάχιο.
 4. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός δρόμου μιας πλατείας, ή άλλου κοινοχρήστου χώρου, από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η τελευταία εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε δημόσια γνωστοποίηση, με την οποία θα καλεί τους δημότες να μην σταθμεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή να απομακρύνουν τα οχήματά τους από εκεί, για το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει ή επέμβασή της. Η μη συμμόρφωση προς την υπόδειξη αυτή, θα τιμωρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα.

Άρθρο 10
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού ή τμήματος αυτών με οικοδομικά ή άλλα υλικά για εκτέλεση εργασιών, επιτρέπεται μόνο με άδεια της Δημοτικής Αρχής και εφ' όσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει σε ειδικό container για την εναπόθεσή τους. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από καταβολή του προβλεπόμενου τέλους πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας καθαριότητας. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά, να μη ρυπαίνουν τον γύρω χώρο, και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην διέλευση πολιτών και οχημάτων.


ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους και πεζοδρόμια, αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινοχρήστους και δημόσιους χώρους ( πλατείες, πάρκα παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 20,00€. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα η σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50€.
Δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων σάκοι με μεγάλα αντικείμενα, κούτες οικοδομικά ή άλλα υλικά που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα στους εργάτες περισυλλογής ή βλάβη στο όχημα.

ΑΡΘΡΟ 12

Δεν επιτρέπεται να επεκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια ή στα καταστρώματα οδών ( λ.χ συνεργεία αυτοκινήτων και ελαστικών, συναρμολογήσεως επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π )

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ

 1. Για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ ισχύει η υπ' αριθμ. Οικ.69728/824 της 16/17.5.1996 ( φεκ 358 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία και αναφέρουμε ως έχει παρακάτω.
  Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. Οικ. 697828/824 της 16/17.5.1996 ( ΦΕΚ 358 Τ.Β΄ ). Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
  Παλιά οχήματα

  Άρθρο 18-1. Παλιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα εφόσον:
  Α.
  αφήνοντα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες.
  Β.
  αφήνονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  Γ.
  αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά την δήλωσή του.
  Δ.
  αποτελούν γενικό κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

 2. Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου από την οποία επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.
  Εάν μέσα σε ένα μήνα από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου το όχημα δεν αποσυρθεί από τον κάτοχό του, το όχημα αυτό θεωρείται πλέον ως στερεό ( δημοτικό ) απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου
 3. Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου ή της Κοινότητας ως στερεό απόβλητο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο εν λόγω Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να ενεργήσει για την απομάκρυνση και την παράδοση του οχήματος στον ΟΔΔΥ, όπου και φυλάσσεται για 3 μήνες. Μέσα στο διάστημα αυτό υπάρχει αναρτημένη, σε ειδική πινακίδα του Δημοτικού καταστήματος, φωτογραφία του εν λόγω οχήματος.
  Εάν μέσα στο τρίμηνο το όχημα αναζητηθεί από τον κάτοχο του παραδίδεται σ' αυτόν, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί από αυτόν στον Δήμο η δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  Εάν το τρίμηνο παρέλθει άπρακτο, ο ΟΔΔΥ προβαίνει στην εκποίηση ή την Καταστροφή ή και την καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση του οχήματος. Σε περίπτωση που ο ΟΔΔΥ δηλώσει εγγράφως ότι αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα να μετάσχει στην ως άνω διαδικασία, ο Δήμος μπορεί να εκποιήσει το εγκαταλελειμμένο όχημα ως κινητό πράγμα που έχει υπαχθεί στην κατηγορία των στερεών δημοτικών αποβλήτων.
 4. Οι υπόχρεοι φορείς, οι όροι και οι διαδικασίες διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων παλιών οχημάτων ως δημοτικών αποβλήτων διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.
 5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197-201 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ 187/1973 (Α΄26) πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα, καθώς και τμήματα τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στη θάλασσα.
 6. Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις που ανάγονται σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να αναφέρονται στον κανονισμό καθαριότητας του οικείου Δήμου ή σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή σε απόφαση των διοικητικών Συμβουλίων των Λιμενικών Οργανισμών ή των οικείων Λιμενικών Επιτροπών.


ΑΡΘΡΟ 14

Οι ιδιοκτήτες οικιών και διαχειριστές πολυκατοικιών, επιχειρήσεων, ξενοδοχείων κ.λ.π οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις πρασιές (προκήπια) αυλές ακάλυπτους χώρους κ.λ.π των ακινήτων τους, είτε αυτά είναι περιφραγμένα είτε όχι.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Οι πωλητές αγορών και Λαϊκών ή άλλων αγορών με αποκλειστική τους ευθύνη μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς, υποχρεούνται να συναποκομίζουν όλα τα αντικείμενα της εργασίας τους, ( καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες, καρότσια, αυτοκίνητα κλπ). Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο υπαίθριο πωλητή.
Οι πωλητές υποχρεούνται ακόμα να διαθέτουν καλαίσθητα δοχεία, στα οποία θα συγκεντρώνουν τα παραγόμενα από αυτούς ή τους πελάτες τους απορρίμματα. Αυτά θα συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους απορριμμάτων και θα εναποτίθενται από τους ίδιους στους διατιθέμενους από την Υπηρεσία χώρους. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ρύπανση από κάποιο πωλητή θα επιβάλλεται πρόστιμο 60 €. Μετά την επιβολή τριών (3) προστίμων θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία η ανάκληση της άδειας του.

ΑΡΘΡΟ 16

 1. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση η διανομή και ρίψη πάσης φύσεως εντύπου υλικού, διαφημιστικού ή μη, καθώς και κάθε μορφή διαφήμισης, χωρίς σχετική άδεια η οποία θα εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας καθαριότητος. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το θέμα των διαφημιστικών ( εγχρώμων) φυλλαδίων τα οποία όχι μόνο προκαλούν σημαντική ρύπανση, αλλά και δεν ανακυκλώνονται.
 2. Ο ι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν τον αριθμό των διαφημιστικών τεμαχίων που θα διαθέσουν. Αυτά θα τοποθετούνται μόνο στους ειδικούς χώρους που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα τηρούνται επακριβώς οι όροι και οι διατάξεις οι σχετικοί με την αποφυγή της ρύπανσης στην πόλη.
 3. Απαγορεύεται επίσης αυστηρώς η επικόλληση και αναγραφή διαφημίσεων συνθημάτων, graffiti κλπ, πεζοδρομίων τοίχων, πλατειών, μνημείων κλπ.
 4. Απαγορεύονται διαφημιστικές αφίσες και λοιπό πληροφοριακό υλικό αναρτόμενο σε πάσης φύσεως στύλους - υποσταθμούς - χώρους κοινής ωφέλειας σηματοδότες πινακίδες σήμανσης - δένδρα κλπ.
 5. Σε κάθε περίπτωση παράβασης η δαπάνη ( πλέον του σχετικού προστίμου) για την απορρύπανση από τις διαφημίσεις αφίσες αεροπανώ συνθήματα κ.λ.π βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 17

Στις πάσης φύσεως συγκεντρώσεις ( εκδηλώσεις, γιορτές κλπ ) ο οργανωτής βαρύνεται με το κόστος απορρύπανσης και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όποια βλάβη προκαλέσει, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η σχετική άδεια θα δίνεται με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας καθαριότητος η οποία θα κρίνει και την αναγκαιότητα, για την από μέρους του διοργανωτή τοποθέτηση, κινητών τουαλετών, κάδων απορριμμάτων και κάθε άλλου απαραίτήτου μέτρου που θα συμβάλλει στην διατήρηση του χώρου της εκδήλωσης καθαρού.
Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις υπαιθρίων πωλητών ( καντίνες - μπαρ- μικροπωλητές κλπ).


ΑΡΘΡΟ 18

 1. Απαγορεύεται η ρίψη ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων ( φάρμακα, ενέσεις γάζες κλπ ) στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων, εάν δεν είναι τοποθετημένα στις ειδικές για το σκοπό αυτό συσκευασίες. Τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια κλινικές, Νοσοκομεία κλπ θα πρέπει να διαθέτουν ειδικούς κάδους στους οποίους θα τοποθετούνται τα επιτρεπόμενα ( για όσα δεν απαιτείται καταστροφή ), από την σχετική Νομοθεσία απόβλητα. Σε καμία περίπτωση αυτά, δεν πρέπει να βρίσκονται στους χώρους συγκέντρωσης των οικιακών ή άλλων αποβλήτων.
 2. Τα παραπάνω ισχύουν και για την ρίψη άλλων επικίνδυνων υλικών όπως καταλύτες, συσσωρευτές, χημικά, φυτοφάρμακα, διαλύτες, βερνίκια, χρώματα λιπαντικά κλπ και γενικά κάθε είδους κενά συσκευασίας που εμπεριέχουν τοξικά απόβλητα.
  Για τα παραπάνω θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα σχετικά με την διαχείριση τους.


ΑΡΘΡΟ 19

 1. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων ( σκύλων κλπ) σε κοινοχρήστους χώρους και κυρίως σε πάρκα και παιδικές χαρές όπου συχνάζουν παιδιά πάρκιγκ κλπ. Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων οφείλουν να φροντίζουν οι ίδιοι για την περισυλλογή των περιττωμάτων των ζώων τους.
 2. Τα κατοικίδια ζώα δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται ή να θανατώνονται, αλλά αντιθέτως να τυγχάνουν περίθαλψης και φροντίδας σε συνεργασία με τον Δήμο και τους ειδικούς κτηνιάτρους ώστε τέτοια φαινόμενα να πάψουν να στιγματίζουν την κοινωνία μας.
 3. Τα νεκρά ζώα δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, αλλά με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους να ενταφιάζονται.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Δήμος Ρεθύμνου πέραν των καθοριζομένων στον παρόντα οργανισμό επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφύγει και σε κάθε άλλο νόμιμο μέσον, προκειμένου να επιβάλει την τάξη και να προστατεύσει την υγεία των δημοτών του.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Υποχρέωση τήρησης της καθαριότητας έχουν οι δημότες και οι διερχόμενοι από τον Δήμο Ρεθύμνου.
Η επιβολή προστίμων για την τήρηση της καθαριότητας της πόλης του Ρεθύμνου αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, σοβαρών παραβατών του παρόντος οργανισμού, οι οποίοι ρυπαίνουν, αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον, προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και επιβαρύνουν το Δήμο και τους συνδημότες τους.
Τα πρόστιμα, αναλόγως με την περίπτωση, καθορίζονται ως ακολούθως:

 1. Εναπόθεση απορριμμάτων πέραν των οριζόμενων ως σημείων συγκέντρωσης ( π.χ. κάδων, απορριμματοκιβωτίων κ.λ.π ) ή έξω από αυτά. Απορρίμματα που ρίπτονται εντός ή εκτός των κάδων, χύμα, σε ακατάλληλες συσκευασίες ή σε ακατάλληλες ώρες, 15 � ή 60 � κατά περίπτωση.
 2. Απόρριψη ή εναπόθεση σε ακάλυπτους, κοινόχρηστους, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους διαφόρων αντικειμένων όπως στρώματα, κρεβάτια, έπιπλα λευκές συσκευές κλπ ή άλλων ρυπογόνων ειδών.
 3. Απόθεση μπαζών ή άλλων αχρήστων αδρανών κλπ υλικών επί των πεζοδρομίων των δρόμων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων.
 4. Εγκατάλειψη διαφόρων οχημάτων, σκαφών, μηχανημάτων, γενικά ογκωδών αντικείμένων ή τμημάτων αυτών που ρυπαίνουν το περιβάλλον από 150 � έως 300� κατά περίπτωση.
 5. Απόρριψη σε κοινοχρήστους ή μη χώρους διαφόρων αντικειμένων ειδών συσκευασίας και υποπροϊόντων από βιομηχανικές, ξενοδοχειακές εμπορικές, οικοδομικές και άλλες επιχειρήσεις (συνεργεία κλπ )
 6. Απόρριψη σε αγωγούς ομβρίων υδάτων ( σχάρες ) και σε λοιπούς χώρους, υγρών ή στερεών αποβλήτων, λυμάτων, χημικών ουσιών κλπ από 200 � έως 1000� κατά περίπτωση.
 7. Επικόλληση αφισών και διαφημιστικών εντύπων επί των κάδων απορριμμάτων και γενικά σε χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση
 8. Γιγαντααφίσες, διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
 9. Αυθαίρετη ρήψη διαφημιστικών - πληροφοριακών φυλλαδίων και εντύπων.
 10. Διαφημιστικά συνθήματα κλπ επικολλούμενα ή αναγραφόμενα επί των καταστρωμάτων των πεζοδρομίων των δρόμων, των τοίχων, πλατειών, τειχών κλπ.
 11. Διαφημιστικές πινακίδες και λοιπό πληροφοριακό ή μη υλικό αναρτώμενο σε πάσης φύσεως στύλους, υποσταθμούς, χώρους κοινής ωφελείας, σηματοδότες, πινακίδες σήμανσης κλπ.
  Για τις περιπτώσεις 7-8-9-10 & 11 οι κυρώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες από τον Ν.2946/01 ( κατά περίπτωση από 1.467,35 � έως 29.347,02 � ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
 12. Διασκορπισμός πάσης φύσεως υλικών που μεταφέρονται, διακινούνται φορτοεκφορτώνονται κλπ από ακάλυπτα ακατάλληλα και ανασφαλή φορτηγά, βυτιοφόρα και λοιπά μεταφορικά μέσα που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και ασφάλεια από 300 � έως 500 � κατά περίπτωση.
 13. Απόρριψη πάσης φύσεως αντικειμένων μικροσυσκευασίας και ειδών ατομικής χρήσεως σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν και δυσφημίζουν την πόλη.
 14. Απόρριψη αχρήστων εμπορευμάτων και υπολειμμάτων από πλανόδιους και μη μικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών κλπ 60 �.
 15. Υπαίθρια αποθήκευση και στοίβαξη σε κοινόχρηστους χώρους διαφόρων υλικών, όπως εμπορευμάτων και πάσης φύσεως υλικών - αντικειμένων για χρήση ή μη, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν και να υποβαθμίζουν το χώρο, να εμποδίζουν και να δυσχεραίνουν την διέλευση πεζών και τροχοφόρων, να εγκυμονούν κινδύνους για τους πεζούς, περιοίκους οδηγούς κλπ ( π.χ κίνδυνος τραυματισμού και πυρκαγιάς διασκορπισμός των υλικών από καιρικές συνθήκες κλπ ).
  Για τις περιπτώσεις 2,3,5,13&15 οι κυρώσεις θα είναι αυτές που προβλέπονται από τον Ν.1828/89 άρθρο 25 (Αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά m2 ποσού που έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης δηλ.m2 Χ 3 Χ 62,50)
 16. Η μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων, παρεμπόδιση καθοιονδήποτε τρόπο της ρίψης απορριμμάτων σ' αυτούς, ο αποκλεισμός των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων, με οιονδήποτε τρόπο ( π.χ. στάθμευση οχημάτων ) της προσέγγισης ή της διέλευσης του απορριμματοφόρου για την έγκαιρη και ομαλή περισυλλογή και αποκομιδή τους, 60 �.
 17. Απόρριψη πάσης φύσεως αντικειμένων ( ιδίως σύριγγες, χρησιμοποιούμενες γάζες, ιατροφαρμακευτικά παρασκευάσματα και απόβλητα, συσκευασίες κλπ.)από νοσοκομεία, κλινικές ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π σε κοινόχρηστους ή μη χώρους, καθώς και μη τήρηση των προβλεπομένων για αυτά, από 500 � έως 1500 � κατά περίπτωση.
 18. Η μη έγκαιρη απομάκρυνση οχημάτων, εμποδίων ή άλλων αντικειμένων και υλικών που παρεμποδίζουν τον προγραμματισμένο καθαρισμό οδών πλατειά ή άλλων χώρων παρά την σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας 60 �.
 19. Εγκατάλειψη και μη σωστή τήρηση των κανόνων αποθήκευσης, διαχείρισης επικινδύνων για την δημόσια υγεία και ασφάλεια υλικών και αποβλήτων ( π.χ. καταλύτες αυτοκινήτων, υγρά μπαταριών κ.λ.π ) από 150 � έως 1000 �κατά περίπτωση.
 20. Μη εφαρμογή των εκάστοτε οριζομένων για την διαχε0ίριση των στερεών αποβλήτων από κατοικίες και επιχειρήσεις ( π.χ άρνηση εφαρμογής του άρθρου 6 του παρόντος ) από 500 � έως 1500 �.
 21. Καταστροφή κάδων μερική ή ολική από πρόσκρουση ή βανδαλισμό πρόστιμο 600 �
 22. Για ακαθαρσίες κατοικίδιων που δεν συλλέγονται από τους ιδιοκτήτες τους 60�.
 23. Επαγγελματικά αυτοκίνητα που αφήνουν αντικείμενα ή μπάζα στους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους 1000 � έως 5000 �.

ΑΡΘΡΟ 22
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Ως μέλη του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών για εξέταση θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν τον παρόντα οργανισμό ορίζονται οι εκάστοτε:

 1.   ����������������.
 2.   ����������������.
 3.   ����������������.
 4.   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .
 5.   Ο Επόπτης της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου

Β. Με απόφαση του ο Δήμαρχος ορίζει τα όργανα προστασίας περιβάλλοντος.
Ως όργανα προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Ρεθύμνου που υπηρετούν στην Δημοτική αστυνομία.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται να επιβάλουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πρόστιμα.
Τα όργανα αυτά υποχρεούνται να εφαρμόζουν με συνέπεια και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.
Γ. Οι παραβάτες στους οποίους έχει υποβληθεί κύρωση έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα επιβολής της κύρωσης, με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή τους στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η αίτηση με πλήρη στοιχεία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.
Δ. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών συνεδριάζει ( με απαρτία ) εφ' όσον αυτό είναι αναγκαίο την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός στο Δημαρχείο Ρεθύμνου. Στην εξέταση του αιτήματος μπορεί να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του για να εκθέσει την υπόθεσή του, σε περίπτωση δε απουσίας του, η υπόθεση εξετάζεται ερήμην.
Ε. Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην μείωση του επιβληθέντος προστίμου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία, μέχρι και 50%, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση η μείωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του ελαχίστου προστίμου 30 �.
Στην Επιτροπή δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που αφορούν παραπτώματα του ελάχιστου προστίμου ( 30 � ).
Σε καμία περίπτωση η επιβολή προστίμου δεν απαλλάσσει τον παραβάτη του κόστους απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργειά του.

ΑΡΘΡΟ 23

Τα όργανα προστασίας περιβάλλοντος θα φέρουν ειδικό σήμα ( ταυτότητα) με τα πλήρη στοιχεία τους, την οποία θα υποδεικνύουν στους ενδιαφερομένους στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων τους. Οι δημότες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων εφ' όσων οι τελευταίες είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 24

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την πιο κάτω έννοια.

 • Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες, μόνιμα ή πρόσκαιρα όπως μονοκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα
 • Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε είναι ισόγειοι είτε ευρίσκονται σε ορόφους ή στοές ή στο βάθος οικοπέδων και επικοινωνούν με τις οδούς μέσα από κοινόχρηστους εισόδους ή χώρους γενικά.
  Στην έννοια των " καταστημάτων " υπάγονται και κάθε λογής εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή έκθεσης ζώων περιβόλια όπου γίνονται κάθε φύσεως καλλιέργειες, βουστάσια, πτηνοτροφεία και γενικά χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν κατοικίες ή γραφεία.
  Οι διατάξεις που αναφέρονται σε " καταστήματα" εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία, ιδιωτικούς βρεφοκομικούς και παιδικούς σταθμούς.
 • Γραφεία θεωρούνται αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Στην έννοια των Γραφείων υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες, η υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφέλειας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
 • Οικόπεδα θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως.


ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Για τις κατοικίες, τα πρόσωπα που κατοικούν και αν κατοικούν οικογένειες, οι αρχηγοί των οικογενειών και σε περιπτώσεις (με ή χωρίς τέκνα) καθένας από τους συζύγους.
 • Για τους κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικιών ο διαχειριστής τους.
 • Για τα καταστήματα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων είναι η επιχείρηση.
 • Για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα. Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υπεύθυνος είναι ο διαχειριστές ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές. Για τις ανώνυμες εταιρείες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το καταστατικό.
 • Για τα οικόπεδα ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αυτού.
 • Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή γραφείων μπορούν να ορίζουν με έγγραφό τους, συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για την συντήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και τις παραβάσεις του. Για να ισχύει το έγγραφο αυτό, πρέπει αυτός που εξουσιοδοτεί και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψουν ενώπιον αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και να επικυρώνεται η γνησιότητα της υπογραφής.
 • Για τις λοιπές περιπτώσεις υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες και όπου απαιτείται άδεια το άτομο στο οποίο εκδίδεται.

ΑΡΘΡΟ 26
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με στόχο να έχουμε μια πόλη καθαρή ο Δήμος ζητά από τους Δημότες:

α. Να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.
β. Να χρησιμοποιούν κατάλληλες σακούλες για να βάζουν τα απορρίμματά τους, να τις κλείνουν καλά και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους εφόσον υπάρχουν.
γ. Στις περιοχές που η αποκομιδή γίνεται βράδυ, να βγάζουν τις σακούλες τους μετά τις 9 μ.μ. Στις περιοχές που η αποκομιδή γίνεται νωρίς το πρωί να βγάζουν τις σακούλες ή αργά το βράδυ ή προ των 7 π.μ. Ειδικότερα τα καταστήματα και τα γραφεία θα πρέπει να βγάζουν τις σακούλες απορριμμάτων τους μόνο μετά την ώρα κλεισίματος των καταστημάτων. Εφόσον στα απορρίμματα περιλαμβάνονται και υλικά συσκευασίας ( π.χ χαρτόκουτες ) θα πρέπει να έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους και να είναι δεμένα.
δ. Να καθαρίζονται οι οικιακοί κάδοι, με μέριμνα του διαχειριστή.
ε. Να μην εγκαταλείπουν, κάθε μορφής, ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους. Για τα αντικείμενα αυτά μπορούν να τηλεφωνήσουν στον Δήμο και να συνεννοηθούν για την ημερομηνία που θα πρέπει να βγάλουν στο πεζοδρόμιό τους. Ως προς τα μπάζα, εφόσον είναι μικρές ποσότητες θα πρέπει να τοποθετούνται σε  ειδικές σκάφες. Αν είναι μεγάλες θα πρέπει να μεταφερθούν στις χωματερές. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετηθούν στους κάδους απορριμμάτων ή στα πεζοδρόμια.
στ. Να μην εγκαταλείπουν στους δρόμους τα παλαιά αυτοκίνητά τους.
ζ. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους ( οικόπεδα, παλαιές κατοικίες κ.λ.π.).
Σε περίπτωση που το θελήσουν, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει τον καθαρισμό τους, εφόσον καταβάλουν το κόστος αυτής της εργασίας.
η. Να μεριμνούν για τον καθορισμό των ελευθέρων χώρων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ( π.χ. πάρκιγκ ).
θ. Να μην ρυπαίνουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια με χώματα τσιμέντα, λάδια, κόλλες κλπ.
ι. Να μην ρυπαίνουν με αφίσες, βεϊβολάν, σπρέι, αεροπανώ την πόλη.
ια. Να μην ρυπαίνουν χώρους πρασίνου, μνημεία, αγάλματα & τοίχους.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Καθαριότητα της πόλης που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος κανονισμού.
Κάθε δημότης επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για το δημόσιο καλό. Κάθε δημότης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση και ότι, σε τελευταία ανάλυση, το Ρέθυμνο δεν ανήκει μόνο σ' εκείνον ή στο γείτονα του, αλλά σε όλους μας.

 

22 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)