Αίτηση για αποζημίωση Ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση Ιδιοκτητών είναι :

  1. Αίτηση δικαιούχου με πλήρη στοιχεία (Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ , Α.Δ.Τ κλπ)
  2. Αντίγραφο πινάκων & διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
  4. Δικαστική απόφαση για τον καθορισμό τιμής μονάδος και αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών, εφόσον αυτοί έχουν προσφύγει δικαστικά, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αποδέχονται την τιμή μονάδος που έχει καθορίσει η επιτροπή του Π.Δ. 5/86
  5. Πιστοποιητικό του Δημόσιου Ταμείου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσχεση ή εκχώρηση της εν λόγω αποζημίωσης. Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1500 Ευρώ, Δήλωση φόρου μεταβίβασης όταν είναι αγορά ή γονική παροχή. Αν είναι κληρονομιά βεβαίωση ότι βεβαιώθηκε ο φόρος κληρονομίας.
  6. Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3000 Ευρώ από Ι.Κ.Α.

 


27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)