Οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κτηματολογίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Α'') Για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός νομίμων σχεδίων πόλεων, οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και νομίμων επεκτάσεων των οικισμών λύνεται το πρόβλημα εφόσον για τις εκτάσεις αυτές έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού από τη Δ/νση Δασών ή αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ) και χαρακτηρίζονται τελεσίδικα ως γεωργικές εκτάσεις (παρ. 6 α αρ. 3 του Ν. 998/79). Επομένως για τα ακίνητα αυτά δεν αμφισβητείται ο γεωργικός αστικός χαρακτήρας και δεν εγείρονται αξιώσεις του Δημοσίου επί του ιδιοκτησιακού ή αποσύρονται σε περίπτωση που αμφισβητήθηκε η κυριότητα των εκτάσεων αυτών, ως δασικών ή χορτολιβαδικών. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία θα καταχωρούν τον κάτοχο τίτλων εντός των εκτάσεων αυτών ως ιδιοκτήτη με τον χαρακτήρα που αναφέρεται στην τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ή απόφαση της ΕΕΔΑ και η αρμόδια δευτεροβάθμια Επιτροπή θα απορρίπτει την ένσταση του Δημοσίου.

Β'') Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεων και για τα οποία έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών ΕΕΔΑ και χαρακτηρίζονται ως γεωργικά (παρ 6α αρ. 3 του Ν. 998/79) λύνεται το πρόβλημα ακόμη και αν στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις. Τα αρμόδια Κτηματολογικά γραφεία, θα καταχωρούν το ακίνητο στον ιδιοκτήτη αυτού με τον χαρακτήρα που αναφέρεται στην τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ή απόφαση της ΕΕΔΑ και η αρμόδια δευτεροβάθμια Επιτροπή θα απορρίπτει την ένσταση του Δημοσίου.

Γ'') Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προέρχονται από διανομές του εποικισμού ή του εφεδροταμείου δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ιδιοκτησίας έναντι του δημοσίου. Οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων θα καταχωρούνται ως ιδιοκτήτες από τα κτηματολογικά γραφεία. Δεν υπάρχει επίσης πρόβλημα ως προς τον παλαιό χαρακτήρα του ακινήτου (προ του έτους 1945) αφού θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις ανεξάρτητα από τη μορφή που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945. Εάν όμως τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται ως δασικά στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες (1998), τότε οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση κατά του δασικού χάρτη όταν αυτός θα αναρτηθεί από τη Δ/νση Δασών του νομού.

Δ'') Οι ιδιοκτήτες ανταλλαξίμων εκτάσεων δεν αμφισβητούνται έναντι του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τέτοια ακίνητα εμφανίζονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις οι κάτοχοί των υποβάλλουν υπόμνημα με τους σχετικούς τίτλους στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο και καταχωρούνται υποχρεωτικά ως ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. Παράλληλα υποβάλλουν ένσταση κατά του δασικού χάρτη όταν αυτός θα αναρτηθεί από τη Δ/νση Δασών του Νομού, μόνο εφόσον το ακίνητο εμφανίζεται ως δασική έκταση (παρ. 2 και 3 αρ. 3 του Ν. 998/79).

Ε'') Μη τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις των Επιτροπών για ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως γεωργικές εκτάσεις (παρ. 6α αρ. 3 του Ν. 998/79) και φέρονται ως δασικές εκτάσεις στους δασικούς χάρτες ή ως χορτολιβαδικές εκτάσεις στους ορθοφωτοχάρτες του 1945 και 1998. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη δημοσίευση των σχετικών πράξεων ή αποφάσεων και την ανάρτηση στα οικεία δημοτικά καταστήματα, ώστε να τελεσιδικήσει ο γεωργικός χαρακτήρας των εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση. Παράλληλα υποβάλλουν υπόμνημα στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο με τα σχετικά δικαιολογητικά (πράξεις ή αποφάσεις, τοπογρ. Διάγραμμα κ.λπ.) και επιφυλάσσονται να υποβάλλουν την τελεσιδικία, όταν αυτή τους χορηγηθεί.
Τα αυτά ως άνω ισχύουν και για τα απαντητικά, βεβαιώσεις ή πληροφοριακά έγγραφα σύμφωνα με τα οποία η έκταση φέρεται ως γεωργική παρ. 6α αρ. 3 του Ν. 998/79 εφόσον αυτά υποστούν την προβλεπόμενη διαδικασία δημοσίευσης.

Ζ'') Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις ΕΕΔΑ για εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές και έχουν αποτυπωθεί στους δασικούς χάρτες. Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων συνιστάται να καταθέσουν υπόμνημα με τους σχετικούς τίτλους κυριότητας στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο για να διεκδικήσουν την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας τους και παράλληλα να υποβάλλουν ένσταση κατά του δασικού χάρτη εφόσον αμφισβητούν τον δασικό χαρακτήρα του ακινήτου.

Η'') Εκτάσεις που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές (ΔΔ, ΔΑ ή ΑΔ) και δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού. Στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων συνιστάται να προβαίνουν στις ίδιες ενέργειες (όπως περ. Ζ).

Θ'') Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις ΕΕΔΑ για εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές και έχουν αποτυπωθεί στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες. Στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων συνιστάται να υποβάλλουν υπόμνημα στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο με σχετικούς τίτλους για να διεκδικήσουν την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας τους και επιπλέον να υποβάλλουν ένσταση στην επιτροπή που θα συσταθεί στη Δ/νση Δασών του Νομού και θα είναι αρμόδια για την επίλυση των αμφισβητήσεων για τον χορτολιβαδικού χαρακτήρα ακινήτων.

Ι'') Εκτάσεις που εμφανίζονται στους ορθοφωτοχάρτες 1945 ή και στους πρόσφατους (1998) ως χορτολιβαδικές (ΧΧ ή ΧΑ). Στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες ακινήτων της παρούσας περίπτωσης συνιστάται να προβαίνουν στις ίδιες ως άνω ενέργειες (όπως περ.

K) Γενικά σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι προσφεύγουν στο αρμόδιο ανά ΟΤΑ Κτηματολογικό γραφείο για να διεκδικήσουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και υποβάλλουν ένσταση στη Δ/νση Δασών του Νομού όταν αναρτηθεί ο Δασικός χάρτης σε επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την επίλυση των διαφορών ως προς το χαρακτήρα των ακινήτων.

08 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)