26/9/12, ΔΤ για την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Ρεθύμνης από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 περί συνομολόγησης δανείου ύψους 2.498.026,83 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                          Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 28313 41302
Fax: 28310 29879

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μια αξιοσημείωτη πιστοποίηση της ορθής οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αποτέλεσμα των επίμονων προσπαθειών τόσο του διοικητικού όσο και του πολιτικού προσωπικού της, αποτελεί η έγκριση του αιτήματος του Δήμου Ρεθύμνης περί συνομολόγησης δανείου ύψους 2.498.026,83 ευρώ, από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του Ν.3852/2010.

Πρόκειται για μία ανεξάρτητη αρχή , που είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πρόεδρο ανώτατο δικαστή, που επιτελεί το σοβαρό έργο της υλοποίησης της οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 λοιπόν, συνεδρίασε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα, υπό την Προεδρεία της κας Γεωργίας Μαραγκού, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με τη συμμετοχή των Μελών της: κ. Ιωάννη .Δούκα, Προϊστάμενου της Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, κας Αρετής Μπελιά, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Θεοδώρου Οικονόμου, Προϊστάμενου Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και κ. Σίμου Δανιηλίδη, Εκπροσώπου της ΚΕΔΕ.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, εξετάστηκε το αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για τον έλεγχο του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο συνοδεύονταν από τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2012 και από το σχέδιο Προϋπολογισμού της επόμενης τριετίας, προκειμένου ο Δήμος μας να συνομολογήσει Δάνειο για να το διαθέσει στην κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους, υποχρεώσεις που προέκυψαν από την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Δήμος Ρεθύμνης έχει τηρήσει πιστά το Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βάση του και έχει συντάξει ορθά το σχέδιο οικονομικής υποστήριξης συνοδευτικού του αναμορφωμένου προϋπολογισμού του. Μάλιστα το κατατιθέμενο σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Ρεθύμνης κρίθηκε ότι είναι επαρκές ώστε δεν ζητήθηκαν περαιτέρω γραπτές διευκρινίσεις από το Δήμο.

Η Επιτροπή πείστηκε πως ο Δήμος λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν το Μητρώο Δεσμεύσεων και ότι ο Δήμος θα εξακολουθεί να τηρεί πιστά το μητρώο δεσμεύσεων ώστε να αποτρέπει την δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

Με αυτό το πνεύμα η Ελεγκτική Επιτροπή εκτίμησε ομόφωνα ότι το ποσό των 2.498.026,83 ευρώ που αντιστοιχεί αποκλειστικά σε χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, ισοσκελίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου και μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης αυτού και ενέκρινε τη σύναψή του από πλευράς Δήμου.

Για το Δήμο μας είναι ιδιαιτέρως θετική αυτή η εξέλιξη αφού με αυτό το δάνειο θα λύσει πολλά από τα οικονομικά προβλήματα που “κληρονόμησε” με την εφαρμογή του Καλλικράτη, θα εξοφλήσει τους πιστωτές του σε ικανοποιητικό βαθμό ενώ για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε με αφορμή το αίτημα σύναψης δανείου, η εγκυρότητα και η ικανότητα της Οικονομική μας Υπηρεσίας, να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες δημοσιονομικές απαιτήσεις με τρόπο πλήρη και απολύτως πιστό στις προβλέψεις του Νόμου.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

24 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)