Αντιδήμαρχοι Δήμου Ρεθύμνης για τη διετία 2011-2012

Αριθμός Απόφασης  : 1

  

                           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                               

 

            Αφού λάβαμε υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 - 6 - 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», το οποίο αναφέρεται στον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.
 2. Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των Δημοτικών θεμάτων σε συνδυασμό με πολλά άλλα τρέχοντα θέματα που χρειάζονται εντεταμένη προσοχή και υπερβολικό φόρτο εργασίας.
 3. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Ρεθύμνης.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε   

 

             Ορίζουμε  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  « νέα  Αντίληψη ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ »  κ. κ.  Αναστάσιο Παπαδουράκη , Ματθαίο Τσιμπισκάκη , Νικόλαο Κονταξάκη, Κωνσταντίνο Ηλιάκη και Γεώργιο Γεωργαλή, Αντιδημάρχους Δήμου Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 - 12 - 2012 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :    

      

Α.  Στον  κ. Αναστάσιο Παπαδουράκη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Θεμάτων και της οργάνωσης του τομέα Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρεθύμνης. 

           Επί πλέον θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης και θ’ ασκεί τις οριζόμενες στο άρθρο 59 παρ. 4 αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010.   

 

Αναλυτικότερα ο κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης , αναλαμβάνει
τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής : 

           

               1.  Την Ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εδαφική περιφέρεια του νέου Δήμου Ρεθύμνης.                      

 1. Την Ευθύνη της λειτουργίας και ανάπτυξης του τομέα Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 3. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων. 

                     Επί πλέον σαν αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :  

               5.  Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

                6. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

                7. Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

               8. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους  Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Β.  Στον  κ.  Ματθαίο Τσιμπισκάκη μεταβιβάζεται η Αρμοδιότητα του Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

    

Αναλυτικότερα ο  κ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης , αναλαμβάνει
τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :


 1. Την Ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου προγραμματισμού και ανάπτυξης.
 2. Την ευθύνη των διαδικασιών ωρίμανσης έργων και δράσεων και των διαδικασιών για ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. και σε άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα.
 3. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του.  
  1. Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  2. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Γ.    Στον κ. Νίκο Κονταξάκη μεταβιβάζεται η Αρμοδιότητα του Κυκλοφοριακού του Δήμου Ρεθύμνης και η Αρμοδιότητα  της εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων που θα εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες των τέως Δήμων Αρκαδίου ,  Ρεθύμνης  και  Λαππαίων.

        Επί πλέον θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων και θ’ ασκεί τις οριζόμενες στο άρθρο 59 παρ. 4 αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010.  

 

Αναλυτικότερα ο  κ.  Νίκος  Κονταξάκης , αναλαμβάνει τις
παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :


 1. Την εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος των δημοτικών ενοτήτων των τέως Δήμων Αρκαδίου , Ρεθύμνης και Λαππαίων.
 2. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις   αρμοδιότητές του.   
 3. Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

                     Επί πλέον σαν αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Λαππαίων αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

               5.  Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

               6. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

               7.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

                8. Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Λαππαίων.

               9. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Λαππαίων σε συνεργασία με τους  Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Δ.  Ο κ. Κωνσταντίνος Ηλιάκης , θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά και θ’ ασκεί τις οριζόμενες στο άρθρο 59 παρ. 4 αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010.  

 

Αναλυτικότερα ο  κ.  Κωνσταντίνος Ηλιάκης , αναλαμβάνει τις
παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :              

 

              1.   Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά.

               2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά.

               3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά.

               4. Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά.

               5. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά σε συνεργασία με τους  Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

                6.  Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

                 7. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Ε.   Στον κ. Γεώργιο Γεωργαλή μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διοίκησης , της Ενημέρωσης και των θεμάτων Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης.   

 

Αναλυτικότερα ο  κ.  Γεώργιος Γεωργαλής  , αναλαμβάνει τις
παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :              

 

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εδαφική περιφέρεια του νέου Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την ευθύνη της Πολιτικής Επικοινωνίας του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την διαχείριση και προώθηση των θεμάτων παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης.
 4. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του.  
 5. Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 6. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

       Κατά την απουσία του Δημάρχου θα τον αναπληρώνουν οι Αντιδήμαρχοι ως εξής: 

 

      1.  Από τον Ιανουάριο έως και τις 15 Μαρτίου ο  κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης.  

      2. Από τις 16 Μαρτίου έως τον Μάϊο  ο  κ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης.  

      3.  Από τον Ιούνιο έως τις 15 Αυγούστου ο κ. Νίκος Κονταξάκης.  

      4.  Από τις 16 Αυγούστου  έως τον Οκτώβριο ο κ. Κωνσταντίνος

           Ηλιάκης.     

      5. Από το Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο ο κ. Γεώργιος Γεωργαλής. 

 

 

Ρέθυμνο  3 Ιανουαρίου 2011

 

                                          Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                                                                       ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ.  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                                                 

20 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)