Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 7/2021 - 24/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/2021)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 25 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 μ.μ. και λήξη την 12:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

2) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσον αφορά το πρώτο θέμα, στις 25/2/2021 ολοκληρώνεται η τρίμηνη προθεσμία για χορήγηση παράτασης του ανωτέρω έργου και η προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ήρθε στις 22/2/2021. Η προέγκριση στα έργα ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα κατόπιν διορθώσεων στο σχέδιο της σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση και να επισπευτούν οι διαδικασίες για την άμεση υλοποίηση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

14 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)