Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2021 - 18/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β):

1) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)».

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

7) Έγκριση του 9ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης και του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ κλπ ΒΙ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΠ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ)»

8) Συγκρότηση Επιτροπών για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στην απογραφή των αποθηκών του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής από τον Δήμο Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019»

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

12) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΛΙ – ΓΕΝΗ - ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

13) Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 1/2021 διαταγής του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

15) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 687/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

16) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 688/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του επαναληπτικού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)