Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18/2021 - 31/05/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 18/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 31 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β’):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2021.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

7) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του τ. Δημάρχου Ρεθύμνης Δημήτρη Ζ. Αρχοντάκη.

8) Απόδοση λογαριασμού για τα υπ’ αρ. 0408Α/02-04-2021 & 0520Α/23-04-2021 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

9) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020».

10) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ – ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 2020».

11) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020»

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4, κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής, μερική ανάκληση της υπ. αρ. 9/2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

13) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ. αρ. 307/8-1-2020 σύμβασης για την προμήθεια: «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

14) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 110/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη και εξειδίκευση δαπάνης.

16) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2013».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

18) Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

19) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

20) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την εξυπηρέτηση του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Μελανιών & Τόνερ».

22) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)