Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/2021 - 09/04/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 11/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

5) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

6) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «INCIRCLE – Προμήθεια μικρών κάδων ανακύκλωσης».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση Εφαρμογών OTS και έκτακτες Υπηρεσίες».

9) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης», για το έτος 2021.

10) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 657/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου για τον «Καθορισμό των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ρεθύμνου».

11) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης

12) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 35/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του Πρακτικού 3 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

13) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Διενέργεια της προμήθειας «Προμήθειας Μελανιών & Τόνερ».

14) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη τέως Δημοτικής Υπαλλήλου Ρεθύμνης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

15) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

16) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ.αρ. 280/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

17) Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ.αρ. 5/2021 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης

18) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

19) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

20) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάνα».

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΛΙ – ΓΕΝΗ - ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

22) Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού για την πράξη με τίτλο «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα».

23) Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Επισκευή γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων».

24) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 539/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

25) Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και τoυ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ» και κατάθεση πρότασης στο ΕΠ Κρήτης.

26) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ».

27) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

28) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

22 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)