22/08/19, Ανακοίνωση για τη ρύθμιση οφειλών δημοτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην προσπάθεια ειλικρινούς συνεργασίας με τους δημότες, υπενθυμίζει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τον Ν.4611/19 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'), με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν δε δυο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 16/09/2019.

Πιστεύουμε ότι η ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα είναι μια ευκαιρία για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των δημοτών και την εξυγίανση των επιχειρήσεων του Δήμου μας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήματος υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση, η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη, για την αποφυγή κινδύνων καταλογισμών, να προβεί σε όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στα τηλέφωνα : 2831341024 και 2831341029 με τους υπαλλήλους Δακανάλη Δόξα και Μανιά Πόπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)