29/05/19, Ενημέρωση δημοτών για για τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρεθύμνης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ενημέρωση Δημοτών για τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην προσπάθεια ειλικρινούς συνεργασίας με τους δημότες, ενημερώνει για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την δημοσίευση του Ν.4611/19 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'), δηλαδή έως 16/07/2019, με ποσοστιαία απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΕΔΕ, όπως παρακάτω:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δυο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στην περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση οφειλών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας πριν την 16/07/2019.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 16/09/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στα τηλέφωνα: 2831341024 και 2831341029 με τους υπαλλήλους Δακανάλη Δόξα και Μανιά Καλλιόπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)