Ενημέρωση ιδιοκτητών αγροτοδασικών εκτάσεων από Δνση Καθαριότητας ΔΡ για άμεση αποψίλωση ιδιοκτησιών τους για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς - 30/04/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας – Αστικού Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Λελεδάκης, ενημερώνουν τους συμπολίτες - ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι πρέπει να προβούν σε αποψίλωση και καθαρισμό των οικοπέδων τους διότι λόγω της αυξημένης βλάστησης και της αύξησης θερμοκρασίας ελοχεύεται κίνδυνος πυρκαγιάς.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προκύπτει από την πυροσβεστική διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346/τ.Β΄/25-4-2012) και το άρ.94 παρ.26 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τα Α΄/7-6-2010), όπου προβλέπεται επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων από την Πυροσβεστική Αρχή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τον ισχύοντα Νόμο (αρ.94 παρ.1 περ.26 εδάφ. β του Ν.3852/2010). Ειδικότερα, σε βάρος όσων δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, ισχύουν τα εξής :

«Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων, ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων, μη κατοικημένων, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων κ.τ.λ. που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οριοθετημένων ή μη οικισμών και σε ακτίνα 100,00 μ. από τα όριά τους είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους:

• Να φροντίζουν για την καθαριότητα, την αποψίλωση και απεντόμωση των χώρων αυτών, ακόμη και εάν τα απόβλητα προέρχονται από τρίτους, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου

• Να περιφράξουν τους χώρους αυτούς ώστε να αποτρέψουν τη μετατροπή τους σε χώρο παράνομης απόρριψης κάθε είδους στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα για χώρους με κλίση προς την πλευρά δρόμου οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα νερά της βροχής να μην παρασέρνουν πέτρες και χώματα προς το πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα.

• Να φροντίζουν το κλάδεμα και την απομάκρυνση των κλαδοκάθαρων σε περίπτωση που εμποδίζεται η ορατότητα και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η Δ/νση Καθαριότητας με έγγραφη όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτεί συμμόρφωση με τα παραπάνω εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Μη συμμόρφωση στη διάταξη αυτή, επισύρει πρόστιμο 300 €»

 

Παρακαλούνται οι συμπολίτες να συνεργαστούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των ιδιοκτησιών τους και να ανταποκριθούν στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία θα αναγκαστεί να προβεί στην προβλεπόμενη από το Νόμο επιβολή προστίμου.

 

 Από το Γρ. Τύπου - Δνση Καθαριότητας & Αστικού. Περ/ντος Δ.Ρ.

 

14 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)