Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18/2020 - 09/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 18/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

4) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 112/2020, 113/2020 και 114/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 218/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Destinations- Προμήθεια εξοπλισμού κινητικότητας και προσβασιμότητας Δήμου Ρεθύμνης».

7) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. Α299/28-02-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

9) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Ρεθύμνης.

10) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «PLASTECO-Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών».

14) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού Τρόπου Εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση Εφαρμογών OTS και έκτακτες Υπηρεσίες».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

20) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο Δήμο Ρεθύμνης.

21) Λήψη απόφασης καθορισμού Τρόπου Εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου 2020».

22) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

23) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την υπηρεσία «Αμοιβή ελεγκτή δόμησης».

24) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)