13/4/2017, Αντιδήμαρχοι Δήμου Ρεθύμνης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                        Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης αποφάσισε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης. Οι νέοι Αντιδήμαρχοι, λοιπόν, για το χρονικό διάστημα από την 11η Απριλίου 2017 μέχρι και την λήξη της παρούσας θητείας είναι οι ακόλουθοι με τις εξής αρμοδιότητες:

Α. κ. Μίνως Αλεφαντινός με αρμοδιότητα την καθ' ύλην εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Τεχνικών Έργων που εκτελούνται στον Δήμο Ρεθύμνης.

Επί πλέον θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Αλεφαντινός αναλαμβάνει:

 

• Την εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δ. Ρ.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και εργασιών που εκτελούνται στο Δ. Ρ.

• Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Επί πλέον σαν αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου

Ρεθύμνης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

 

 Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

 

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

 

 Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

 

 Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους Εντεταλμένους Συμβούλους , Αντιδημάρχους , Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Β. κ. Άγγελος Μαλάς στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων καθ' ύλην σε θέματα χωροταξικά, πολεοδομικού σχεδιασμού, κυκλοφορικά ( βιώσιμης κινητικότητας) καθώς και της εποπτείας των υπηρεσιών δόμησης του Δήμου Ρεθύμνης

 

Αναλυτικότερα κ. Άγγελος Μαλάς, αναλαμβάνει:

 

• Την προώθηση των χωροταξικών θεμάτων και του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης.

• Την εποπτεία και ευθύνη των κυκλοφοριακών θεμάτων ( Βιώσιμη Κινητικότητα ) του Δήμου Ρεθύμνης .

• Την ευθύνη και εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρεθύμνης.

• Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο εκάστου έτους.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

Γ. κ. Γιώργος Σκορδίλης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων καθ' ύλην των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας , της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Ανάδειξης και Προβολής του Δημοτικού έργου.

Επί πλέον θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Αρκαδίου.

Αναλυτικότερα ο κ. Γιώργος Σκορδίλης , αναλαμβάνει:

 

• Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας.

• Την ευθύνη για την προώθηση θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

• Την ευθύνη της διαχείρισης και της προώθησης θεμάτων με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή του Δημοτικού έργου.

• Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Επί πλέον σαν αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Αρκαδίου

αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

• Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Αρκαδίου.

 

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Αρκαδίου.

 

• Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Αρκαδίου.

 

• Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δ. Αρκαδίου σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους Εντεταλμένους Συμβούλους, Αντιδημάρχους, Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Δ. κ. Δημήτρης Λελεδάκης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην σε θέματα Καθημερινότητας στην πόλη και στους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Δημήτρης Λελεδάκης, αναλαμβάνει:

 

• Την ευθύνη παρέμβασης στα έκτακτα θέματα και προβλήματα που παρουσιάζονται ή προκύπτουν στην συνήθη και καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

• Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο κάθε έτους.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

• Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Στον κ. Λελεδάκη ανατίθεται επιπλέον η άσκηση αρμοδιοτήτων κατά τόπο τόσο στην Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Νικ. Φωκά , όσο και στην Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

 

Αναλυτικότερα ως αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δ. Νικηφόρου Φωκά αναλαμβάνει :

o Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά.

o Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δ. Νικηφόρου Φωκά.

 

• Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δ. Νικηφόρου Φωκά.

 

• Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δ. Νικηφόρου Φωκά σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους Εντεταλμένους Συμβούλους , Αντιδημάρχους , Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Ως αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Λαππαίων, ο κ. Λελεδάκης αναλαμβάνει :

• Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

 

• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Λαππαίων.

 

 

• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας τους τέως Δήμου Λαππαίων.

 

• Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Λαππαίων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Ε. κ. Στυλιανός Σπανουδάκης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη για τα Οικονομικά Θέματα του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Στυλιανός Σπανουδάκης , αναλαμβάνει:

 

• Την Ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ρεθύμνης.

• Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο κάθε έτους.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)