24/08/18, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8

Ρέθυμνο : 24.08.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 29 του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

2. Έγκριση κανονισμού λαϊκών αγορών Δήμου Ρεθύμνης.

3. Mετατόπιση του περιπτέρου από την Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Νομαρχίας) στην οδό Μ. Πορτάλιου, νοτίως της Πλατείας Αγ. Γεωργίου Πεταλιώτη.

4. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

5. Προσωρινή ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

6. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

7. Έγκριση αποζημίωσης.

8. Αγορά του υπόλοιπου τμήματος ακινήτου στη θέση «Νταμούστος -Πεζούλα» της Δ.Κ. Ατσιποπούλου.

9. Μετατροπή υποχρέωσης καταβολής χρηματικού ποσού αντί παραχώρησης τμήματος γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην Τ.Κ. Καρωτής, σύμφωνα με το από 6.10.78 Π. Δ.. παρ.8

10. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

11. Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Ρεθύμνης.

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)