Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3/2020 - 28/05/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/20)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 20930/20 εγκύκλιο 40 του ΥΠΕΣ

5. Τη συνέχιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει τη Δευτέρα 01-06-2020 από 13:00 έως 14:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Διόρθωση όρων δόμησης.

 

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Επιτροπής να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους στο παραπάνω e-mail ώστε να ειδοποιηθούν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)