Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 36/2023 - 13/12/2023

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 13η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , ως εξής:

1)  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Ρεθύμνης έτους 2023.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού, κήρυξη άγονης διαδικασίας του δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δομής Παροχής Συσσιτίου Δ. Ρεθύμνης» και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 & 2 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

4) Έγκριση εκτέλεσης Ανάθεσης Συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2, περ. β. υποπερ. α.α. του Ν.4412/2016 για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι για το πρώτο θέμα είναι εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη η ανάγκη ενίσχυσης των ΚΑ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου λόγω λήξης του έτους. Για το δεύτερο θέμα,  διότι έχουν τελειώσει τα τρόφιμα και καθιστά αδύνατη τη διανομή στους ωφελούμενους. Για το τρίτο θέμα  διότι  ο διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη και  θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως στο τέλος του έτους  και τέλος για το τέταρτο θέμα θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως οι  διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

21 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)