ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 29/2023 - 02/10/2023

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται  επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 2η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023), ως εξής:

1.Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιο-απόβλητα – Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης και κλαδοτεμαχιστή»».

3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1, 2 & 3, την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά - Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων», κήρυξη άγονης διαδικασίας των ομάδων 23, 25, 27, 29, 37, 39 & 40  και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση».

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων»».

5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης Δημοσίου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας».

6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «In Heritage – Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκθεσιακό χώρο στο πρώην ελαιοτριβείο Αρμένων», για το τμήμα 2 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10  του ν. 4412/2016.

 

 

 

 

8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 287/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου για τον «Καθορισμό και έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Πλατανιά-Τσεσμέ».

9. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ)».

10. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης δαπανών για την συνδιοργάνωση της εικαστικής  έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης .

11. 10. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) αναμνηστικών δώρων του Δήμου Ρεθύμνης.

 

 

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

20 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)