06/12/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28

 Άδελε, 06/12/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32357

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 28/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως και την 31η Οκτωβρίου 2018.

3) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1460Α/2-10-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

4) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 544 Β' /2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

5) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2019.

6) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2019.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΙΡΙΑ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΓΙΑΔΕ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)