21/03/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9

Αριθμός Πρόσκλησης 9

Άδελε, 18/03/2016

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Σύνταξη βυθομετρικών και τοπογραφικών υποβάθρων της μελέτης «Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας» του πρώην Δήμου Αρκαδίου».

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 14.250,00 € για την εξόφληση της μελέτης «Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου του οικισμού Γεράνι Τ.Δ. Γερανίου».

3) Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση περιοχής πηγών Αργυρούπολης από καταπτώσεις».

4) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 23.302,50 € για την πράξη «Μεταφορές αδρανών υλικών».

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την πράξη «Κατασκευή τοιχίων».

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 40.600,00 € για την πράξη «Μισθώσεις μηχανημάτων».

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την πράξη «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα».

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου».

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 12.300,00 € για την πράξη «Αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους από ακραία καιρικά φαινόμενα».

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την υπηρεσία «Συνδρομή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ».

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 738,00 € για την υπηρεσία «Συνδρομή στη Νομοτέλεια».

12) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την υπηρεσία «Συνδρομή στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ»

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την αμοιβή Υπηρεσιακού Γιατρού στον Δήμο Ρεθύμνης.

15) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9/18-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 615,00 € για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».

17) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 4.000,58 € για την προμήθεια ξυλοκοπτικών και διαφόρων ανταλλακτικών για τα γεωργικά μηχανήματα του Τμήματος Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης.

18) Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.400,00 € για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Βοήθημα Ένδειας).

19) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 14.247,00 € για την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης δικτύων άρδευσης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης.

20) Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ».

21) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.741,50 € για την προμήθεια επάθλων (κύπελλα, μετάλλια) για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

22) Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου κτιρίου στρατώνας στον Άγιο Κωνσταντίνο».

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 295,20 € για την «Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net».

24) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.196,50 € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ».

25) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος (Θόλου & αποθήκης) στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης.

26) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης.

27) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

28) Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».

29) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 692,54 € για την προμήθεια νερών για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)