Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9/2021 - 12/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2021.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

4) Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ετών 2022-2025 του Δήμου Ρεθύμνης.

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

6) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Διαπλάτυνση δρόμου και διαμόρφωση χώρου στην περιοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου».

8) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

9) Λήψη απόφασης καθορισμού Τρόπου Εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας της υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση Εφαρμογών OTS και έκτακτες Υπηρεσίες».

10) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Πολιτιστικές Διαδρομές: Περιηγήσεις στο Δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερνα».

14) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)